Avlskriterier

Dette er kriteriene for godkjente avlshunder og godkjente parringer i NVK, oppdatert 2019.

1.0 Krav til godkjent avlshund

1.1 Korthåret vorstehhund (KV)

 • Jaktprøve: Min. 2. UK/AK på jaktprøve (høyfjell høst/vinter, skog eller lavland).
 • Utstilling: Det skal foreligge 2 utstillingsresultater fra 2 ulike dommere hvorav en premiering må være minimum «Very good» og den andre minimum «Good» (Juniorklasse teller ikke). Alternativet til «Very Good» er 2.UK/AK/Br.kl. etter gammelt utstillingssystem.
 • HD: Fri dvs. status A eller B
 • Maksimal alder for avlshunder: Tisper: I henhold til NKKs til enhver tid gjeldende etiske retningslinjer for avl. Hannhunder: 12 år
 • Von Willebrand Disease – blødersykdom: Ved bruk av utenlandsk avlshund kan det i noen tilfeller settes som vilkår at hunden skal være testet fri for gen for vWD eller defineres fri med grunnlag i testede foreldre eller andre slektskombinasjoner. Vilkåret settes der det er kjent eller usikker forekomst av sykdommen i landet hunden opprinnelig stammer fra.
 • EBJ-sykdom: Ved bruk av utenlandske avlshunder kan det i noen tilfeller settes som vilkår at hunden er testet og funnet fri for denne sykdommen, og heller ikke har bærerstatus.
 • Indeks for jaktegenskaper: Minimum indeks for jaktlyst/viltfinnerevne skal være 80/80.

Dessuten skal hunden ha godt gemytt og være frisk og uten medfødte defekter og arvelige sjukdommer, så langt man kan kjenne til. Ved gjentatte eller grove avvik mht. gemytt på prøver/utstillinger eller i andre sammenhenger, skal tilfellene utredes. Avlsrådet kan utelukke hunder fra godkjenning til avl. I så fall skal beslutning meddeles eier.

Jaktprøve-, utstillings- og HD-resultater for norskeide hunder forutsettes oppnådd i Norge. Resultater fra andre land dokumenteres av eier, og Avlsrådet vurderer resultatene individuelt. Ved godkjenning av utenlandsk eide hunder uten indeks, settes indeksverdier i jaktlyst + viltfinnerevne til 200.

Avkomsgransking

Hannhunder

Når hannhund har fått inntil 5 kull eller 20-30 valper, får hunden ikke flere godkjente parringer før 50 prosent av avkommene er HD-røntget, og min. 5 avkom er vist på jaktprøver og 3 avkom vist på utstilling. Avlsrådet skal gjøre en totalvurdering av kvaliteten på tidligere avkom før hannhund eventuelt blir godkjent for videre avl. Eier skal underrettes om utfallet av vurderingene. Avkoms resultater fra jaktprøver i utlandet vil kunne tas i betraktning. En hannhund kan normalt ikke ha flere registrerte avkom hos NKK enn 5 prosent av nålevende generasjon.

Tisper

Ei avlstispe kan ikke få sitt 3. kull godkjent før ca. 50 prosent av valpene i de to foregående kullene er røntget. Avlsrådet skal gjøre en totalvurdering av kvaliteten på tidligere avkom før tispa eventuelt blir godkjent for videre avl. Eier skal underrettes om utfallet av vurderingene. Avkoms resultater fra jaktprøver i utlandet vil kunne tas i betraktning.

1.2 Strihåret vorstehhund (SV)

 • Jaktprøve: Min. 2.UK/AK på jaktprøve (høyfjell høst/vinter, skog eller lavland)
 • Utstilling: Min. «Good» i UK/AK/Br.kl. (Juniorklasse teller ikke). Alternativt 2.UK/AK/Br.kl. etter gammelt utstillingssystem
 • HD: Fri dvs. status A eller B
 • Von Willebrand Disease (vWD), blødersjukdom: Avlshund skal være testet fri for gen for vWD eller defineres fri med grunnlag i testede foreldre eller andre slektskombinasjoner.
 • Indeks for jaktegenskaper: Samlet indeks for jaktlyst og viltfinnerevne skal være minimum 180.

Dessuten skal hunden ha godt gemytt og være frisk og uten medfødte defekter og arvelige
sjukdommer, så langt man kan kjenne til. Ved gjentatte eller grove avvik mht. gemytt på
prøver/utstillinger eller i andre sammenhenger, skal tilfellene utredes. Avlsrådet kan utelukke hunder
fra godkjenning til avl. I så fall skal beslutning meddeles eier.

Jaktprøve-, utstillings- og HD-resultater for norskeide hunder forutsettes oppnådd i Norge. Resultater
fra andre land dokumenteres av eier og Avlsrådet vurderer resultatene individuelt.

Ved godkjenning av utenlandsk eide hunder uten indeks, settes indeksverdier i jaktlyst + viltfinnerevne til 200.

Avkomsgransking

Hannhunder

Når hannhund har fått 3–4 kull eller ca. 20–25 valper, får hunden ikke flere godkjente paringer før 50
prosent av avkommene er HD-røntget, og min. 3 avkom er vist på jaktprøver. Avlsrådet skal gjøre en
totalvurdering av kvaliteten på tidligere avkom, før hannen eventuelt blir godkjent for videre avl. Eier
skal underrettes om utfallet av vurderingene. Avkoms resultater fra jaktprøver i utlandet vil kunne
tas i betraktning. En hannhund kan normalt ikke ha flere registrerte avkom hos NKK enn 5 prosent av nålevende generasjon.

Tisper

Ei avlstispe kan ikke få sitt 2. kull godkjent før min. 50 prosent av valpene i det første kullet er
røntget. Avlsrådet skal gjøre en totalvurdering av kvaliteten på tidligere avkom før tispa eventuelt blir
godkjent for videre avl. Eier skal underrettes om utfallet av vurderingene. Avkoms resultater fra
jaktprøver i utlandet vil kunne tas i betraktning.

1.3 Langhåret vorstehhund (LV)

 • Jaktprøve: Hunden skal ha deltatt på ordinær jaktprøve min. 3 ganger og vist godkjent stand på minst én av disse. Indeks for jaktlyst skal være minimum 90
 • Utstilling: Min. Good i UK/AK/Br.kl. (Jun. kl. teller ikke). Alternativt 2.UK/AK/Br.kl. etter gammelt utstillingssystem
 • HD: Fri dvs. status A eller B

Jaktprøve-, utstillings- og HD-resultater for norske hunder forutsettes oppnådd i Norge. Resultater fra andre land dokumenteres av eier, og Avlsrådet vurderer resultatene individuelt. Ved godkjenning av utenlandsk eide hunder uten indeks, settes indeksverdier i jaktlyst + viltfinnerevne til 200.

Dessuten skal hunden ha godt gemytt og være frisk og uten medfødte defekter og arvelige sjukdommer, så langt man kan kjenne til. Ved gjentatte eller grove avvik mht. gemytt på prøver/utstillinger eller i andre sammenhenger, skal tilfellene utredes. Avlsrådet kan utelukke hunder fra godkjenning til avl. I så fall skal beslutning meddeles eier.

En LV kan ikke få godkjent flere enn 3 parringer med normale reproduksjonsresultater. Før 3. parring godkjennes, skal min. 50 prosent av avkom i tidligere kull være HD-røntget.

2.0 Krav for godkjente parringer i NVK

2.1 Generelt

 • Nødvendig dokumentasjon og søknad må framlegges for avlsrådet før parringen finner sted.
 • NVK følger NKKs Etiske grunnregler for avl og oppdrett og NKKs avlsstrategi, men normalt
  godkjennes ikke parringer med innavlsgrad høyere enn ca. 6,25 prosent, beregnet på 6
  generasjoners stamtavle (eller min. 4 gen. ved importer der stamtavla har begrensinger
  bakover).
 • Ved bruk av utenlandske hannhunder, vil Avlsrådet vurdere godkjenning individuelt etter de
  prestasjoner som kan dokumenteres ved offisielle resultater for hunden og dens nære slektninger. Indeksverdier for utenlandske hunder settes til 100/100 for jaktlyst/viltfinnerevne i hundedatabasen når indeksverdi er ukjent.
 • Tispeeier og oppdretter må være medlem av NVK

2.2 Korthåret vorstehhund (KV)

Foruten at begge hunder skal tilfredsstille krav for avlshunder i NVK, skal:

 • Pkt. a: Hundene skal ha en samlet indeksverdi for jaktegenskapene (jaktlyst- og
  viltfinnerevne) på min. 385.
 • Pkt. b: Begge hunder skal være fri for HD, og minst én av partnerne må ha status A.
 • Pkt. c er tatt ut da dette fremkommer av krav til avlshund.

2.3 Strihåret vorstehhund (SV)

Foruten at begge hunder skal tilfredsstille krav for avlshunder i NVK, skal:

 • Pkt. a: Hundene må ha en samlet indeksverdi for jaktegenskapene (jaktlyst og viltfinnerevne/standindeks) på min. 385.
 • Pkt. b: Begge hunder skal være fri for HD. Minst en av partnerne skal ha status A. Dessuten
  skal samlet indeksverdi for HD være min. 195, beregnet etter den modell NVK til enhver tid
  bruker i avlsarbeidet.

2.4 Langhåret vorstehhund (LV)

 • Pkt. a: Begge partnere skal være godkjente avlshunder og minst én av parringspartnerne skal være premiert på ordinær jaktprøve. Resultater fra prøver i utlandet kan godkjennes etter vurdering i Avlsrådet.
 • Pkt. b: Hundene må ha en samlet indeksverdi for jaktegenskapene (jaktlyst + viltfinnerevne/standindeks) på minimum 180.
 • Pkt. c: Begge hunder skal være fri for HD, og minst en av partnerne må ha status A, dessuten skal samlet indeksverdi for HD være min. 195, beregnet etter den modell NVK til enhver tid bruker i avlsarbeidet.
 • Pkt d: Begge hunder skal legge frem dokumentasjon for at de ikke er bærer av gen for gul pelsfarge (Locus e) . Avlshunder skal ha Locus E/E. Dokumentasjon av egen status eller fri for Locus e med grunnlag i testede foreldre eller andre slektskombinasjoner. Les mer om dette her.

3.0 Krav til andre parringer

3.1 Andre parringer 

Vorstehhund Korthår (KV)

 • Foreldrene må være stilt på utstilling med minimum resultat Good i UK/AK/Br.kl. x 2.  (Juniorklasse teller ikke).
 • Foreldrene må også være HD-fri og én av foreldrene må ha resultat A.
 • Minst én av foreldrene må i tillegg være stilt på jaktprøve med resultatet minimum 3. UK/AK på jaktprøve (høyfjell høst/vinter, skog eller lavland).
 • For KV og SV gjelder her samme kriterier som for godkjent, med unntak av kravet om jaktpremie på en av foreldrene.

Vorstehhund strihår (SV)

 • For SV gjelder samme kriterier som for godkjente parringer, med unntak av kravet om jaktpremie på noen av partnerne.
 • Avlsrådet har mandat til å godkjenne en kombinasjon til å bli annonsert under andre parringer, dersom det kan begrunnes at parringen vil være gunstig for å oppnå viktige avlsmål for SV.

Vorstehhund Langhår (LV)

 • For LV vil unntak fra punktene 2.4 a, b og c kunne vurderes av Avlsrådet.

Vedtatt på RS 17. febr. 2019

Les mer: