«Avlsrådets hjørne»

«Avlsrådets hjørne»

Les Avlsrådets oppsummering etter sommerens samling hvor temaer som indekser, vW på korthår og skriving av rasekompendier tas opp.

Arbeidet i avlsrådet går uavbrutt hele året. Mange saker er relativt enkle og avsluttes raskt, mens andre saker er komplekse, involverer mange og går over lang tid. Sakene er sjelden like og det gjør selvsagt arbeidet både spennende og interessant.

Når det gjelder paringshenvendelser går dette periodevis. Flest henvendelser har vi fra desember og utover i vårmånedene, mens sommeren er en stille tid i så måte. Mange er flinke til å kontakte oss i tide før planlagte paringer, og det setter vi pris på. Vi har nå lagt ut en forhåpentlig grei «oppskift» på  hvordan man bør gå til veie når man planlegger en paring, og håper dette kan være til hjelp.

Strihår og vWD (og kanskje på KV?)

Når det gjelder SV vil vi gjerne gjøre oppmerksom på at man får ikke registrert SV-kull uten at begge foreldredyrenes genetiske status for vWD er kjent (på linje med at hundene skal ha kjent HD-status).

Man gjør klokt i å avklare dette med NKK allerede under planleggingsstadiet. Hvis en eller begge paringspartnere er vWD-frie med bakgrunn i deres foreldres DNA-status. MÅ dette gjøres spesielt oppmerksom på overfor NKK, som sjekker dette opp og kan avgjøre om dette er registrert hos dem.

Vi registrerer at stadig flere sykdommer og arveligheten av dem kartlegges på verdensbasis, og det gjelder også våre raser.

Fra tidligere er det kjent at vWD har forekommet også på korthår, men i svært lav frekvens. Vi får nå meldinger om at dette er i endring, der man i Belgia/Nederland nå i senere tid har oppdaget et større antall tilfeller av vWD.

Som konsekvens av dette har de begynt å DNA-teste KV i større grad også for vWD. Vi kan komme til å måtte ta konsekvenser av dette også her i landet. AR forsøker å følge dette og andre liknende situasjoner for å vurdere aktuelle tiltak her i landet, nå eller i framtiden.

Indekser

Vi har den senere tid mottatt noen henvendelser angående våre avlsindekser og deres pålitelighet. Dette er vi selvsagt glade for, og jobber for å gi gode og enkle svar på. Det er ikke alltid lett å gi enkle svar på komplekse problemstillinger, og det kan ta tid å vise fram resultater av arbeidet. Vi håper på forståelse for dette og lover at vi tar henvendelsene seriøst og gjør vårt beste for å avklare problemstillingene.

Et tema som berøres og som vi hadde oppe til diskusjon både på avlsseminaret og på DK, er hvordan vi kan gi importerte hunder en «riktigst mulig» indeksverdi. De har jo som regel ikke egenprestasjoner i Norge å vise til og har heller ikke noen eller kun beskjedent med genetisk informasjon fra slektninger. Problemstillingen er velkjent i husdyravlen generelt, men har ikke noen «super fix». Man må ofte forsøke seg fram til man finner modeller som kan gi et akseptabelt resultat (det betyr ikke alltid at importer i prinsipp får «gode» indekser!). Det som er viktig er at de får en avlsverdi (indeks) som kan anses å være gjennomsnittlig i nærheten av deres faktiske verdi, og at deres «sanne» avlsverdig stadfestes av deres avkoms prestasjoner (det tar tid!).

Vi er, som lovet ved flere anledninger, i dialog med avlsforsker Jørgen Ødegård om dette, og håper vi kan få testet ut en eller flere statistiske modeller i løpet av sommeren/høsten, som kan være interessante for oss.

For øvrig er vi også opptatt av å kvalitetssikre indeksenes «pålitelighet» generelt, og vil komme tilbake til dette.

Mange har anmerket at i NVKs hundedatabase i Datahound, ligger det under fanen «Egenprestasjoner» en del tall, bl.a. for Viltfinnerevne. Disse tallene har NVK ikke noe delaktighet i beregningen av, og vi kan ikke, inntil videre, innestå for tallene. De er en effekt av samarbeidet med de andre klubbene om Datahound, og er beregninger som har sin opprinnelse fra bl.a. NESK.

De indekser som NVK står for, og bruker for å avlsgodkjenne hunder og paringer, ligger under fanen «Avlsegenskaper».

Andre saker

I skrivende stund (23. juli) er storparten av AR samlet på Dovre for å gjøre konkrete oppgaver i arbeidet med å utarbeide gode «Rasekompendier», som skal til NKK for godkjenning. Rasekompendier skal være eksteriørdommernes hjelpende hånd ved bedømmelsen av våre raser på utstilling, og skal utfylle og forklare rasestandarden slik at bedømmelsen skal bli riktigst mulig sett i lys av NVKs avlsarbeid med eksteriøre egenskaper.

Vi har som målsetting at dette arbeidet sluttføres tidlig i høst, og at dette dermed kan danne grunnlag for en ny dommerkonferanse med eksteriørdommerne, forhåpentlig i løpet av 2017.

Avlsrådet har også behandlet NKKs høringsnotat om Nordiske utstillinger og «Nordiske cert». Et notat om dette er sendt styret som vil ha dette som bakgrunn for diskusjon i RU om denne saken-

En revitalisering av Felles Avlsråd for rasene i FKF er også på gang og vil forhåpentlig komme i gang i løpet av høsten/vinteren. Det er mange temaer og saker som man kan se er fornuftig at det diskuteres på tvers av rasegrensene, slik at det kan framkomme gode synspunkter og begrunnelser fra flere hold.

HJELP!

En av oppgavene som avlsrådets medlemmer har påtatt seg er å scanne inn eller skrive inn prosaen/teksten fra jaktprøvekritikkene på den enkelte hund, slik at man kan klikke opp og få fram hundens kritikk på alle prøver den har gått. Dette er omfattende arbeid, og kommer nå litt i konflikt med annet viktig arbeid i AR.

VI SØKER ETTER noen som kan være interessert i å hjelpe til med dette arbeidet, i første omgang på KV. Det er en fordel med noe basis erfaring med skanner og PC-arbeid, men det er ikke vanskelig! For de som kan være interessert, så ta gjerne kontakt med avlsrådets leder så snart som mulig!

For øvrig ønskes alle vorstehhund-eiere og –førere lykke til på høstens jakt og prøver, som vi håper skal danne et godt grunnlag for vidcere avl!

For NVKs avlsråd

Kai-Rune Johannessen