Epilepsi hos vorsteh – send inn prøve

Epilepsi hos vorsteh – send inn prøve

På årets distriktssamling var vi så heldige at vi fikk Frode Lingaas, professor ved Faggruppe Medisinsk genetikk, Veterinærhøgskolen-NMBU, til å holde foredrag for oss om «Moderne DNA-baserte metoder i moderne avlsarbeid hos hund»

Sammendrag/oppsummering av Lingaas sitt foredrag finner dere her.

Blant annet fikk vi høre om arvelighet for helse og DNA-baserte metoder for identifisering av mutasjoner. Moderne DNA-teknologi er mer effektiv og billigere enn «før» .

Nye metoder kan i noen tilfeller løse et problem raskt, mens andre ganger er det mer komplisert avhengig av genetikken. Det er et mål å finne gener og utvikle gentester.

Avlsrådet har vurdert at idiopatisk epilepsi (epilepsi uten kjent årsak) er en sykdom vi ønsker å kartlegge i rasene våre. Årsaken til dette er at sykdommen finnes hos både KV og SV , litt usikker på status hos LV, det kan vi nå finne ut mer om. Sykdommen vurderes som belastende både for hunder og eiere. Derfor ønsker vi å bruke
ressurser på dette.

Det at epilepsi forekommer hos alle rasene, gjør at vi kan ha synergier mellom rasene, men selv om det er sannsynlig, er det ingen garanti for at  det er samme gen i alle raser. Men uansett vil informasjon om en rase være nyttig for de andre rasene som kontroll.

En forutsetning for å kunne finne gener som er involvert i sykdom er at det samles inn prøver fra mange syke hunder og også gamle friske hunder som aldri har hatt tegn på epilepsi Arbeidet skjer ved at en sammenligner DNA fra syke og friske hunder. Vi må være mest mulig sikre på hundene som skal tas prøve av er hunder med epilepsi grunnet sannsynlig genetisk disposisjon. Prøve i denne sammenhengen er DNA-prøve(blod/svaber/vev) fra hund med sikker diagnose.

Alle enkeltprøver er verdifulle, men verdien av prøvene øker dersom det sendes inn prøver fra familier, med en – eller gjerne flere epilepsihunder i samme kull og der begge foreldre er tilgjengelige. Finnes det flere i nær slekt blir det enda bedre. Epilepsi hos nære slektninger øker sannsynligheten for at vi ser etter samme gen på alle hundene. Så både fullsøsken/foreldre, og evn halvsøsken e.l. er veldig nyttige hvis det finnes noen slike «sett». (Triplett; syk hund + mor og far)

Trenger flere frivillige

Etter distriktssamlingen har noen allerede meldt seg, men vi trenger flere «frivillige». Hvis du har en hund med epilepsi og ønsker å bidra, kan du få tatt prøve av hunden(e) hos veterinær og sende prøve direkte til NMBU, bruk vedlagte skjema.

Det viktigste for klubben denne gangen er å bidra til utvikling av gentest og ikke å skaffe oversikt over hvilke hunder/linjer som er rammet.

Vi tror at flere vil bidra dersom det er mulig å sende prøver direkte til NMBU. Det er derfor mulig å krysse av dersom en ønsker «anonymitet» for hvilken hund som er prøvetatt, informasjonen vil da bli behandlet konfidensielt, og klubben har ikke tilgang til informasjonen. Dette betyr at den som sender inn prøve, må koste prøvetaking hos veterinær selv. Det er også mulig å ta prøve fra nylig avdød hund dersom denne er tilgjengelig.

Vi håper at mange av dem som har aktuelle hunder vil bidra i denne dugnaden. Vi ønsker å minne om at dette er et langsiktig arbeid, og at fremdriften er avhengig av hvor mange prøver som kommer inn. Er det få tilfeller, vil det ta lengre tid, men samtidig kan prøveinnsamlingen foregå «stille og rolig» ved siden av vanlig arbeid i raseklubben uten å påvirke det for mye.

Innsamlede prøver er selvsagt ikke noen garanti for at en finner et gen, men det er HELT sikkert at uten prøver finner man ingen ting. Å sende inn en prøve når det dukker opp et tilfelle skulle være en liten investering/risiko for å legge forholdene til rette for å kunne finne noe når prøvetallet blir stort nok.

Du kan selvfølgelig informere klubben (avl@vorsteh.no) om syk hund i tillegg til å sende inn prøve, men dette er altså ikke påkrevet, det viktigste nå er å få samlet flest mulig prøver.