FH 05/2014 – Informasjon fra avlsrådet

FH 05/2014 – Informasjon fra avlsrådet

Arbeidet i NVKs Avlsråd er både spennende og utfordrende, samtidig kan man med stor sikkerhet si at få ting er potensielt så fornærmende og irriterende overfor enkeltmedlemmer som det å sette tall og statistikk på deres kjære, enestående hunder.

Tre viktige momenter bør man huske her. Det første og kanskje viktigste er at hundenes egenprestasjoner på jaktprøver og utstillinger er like flotte uansett, men behøver i seg selv ikke være bevis for hundens verdi som avlshund. Det andre er at Avlsrådet har ansvar for å forvalte de beslutninger som er tatt av Representantskapet og Styret i NVK, og det tredje er at de strategiske avlsmessige beslutninger som man tar på vegne av hele den norske vorstehpopulasjonen ikke alltid behøver å være helt det samme som kan være en bra avlsmessig beslutning for deg som enkeltoppdretter.

Til slutt, uansett hva tallene måtte si om den enkelte hund, det unike forhold du og hunden har overfor hverandre fortsetter selvfølgelig helt uavhengig av hvilke tall som presenteres.

Hundedatabasen

NVK’s hundedatabase har nå vært i funksjon siden nyttårskiftet og samlet sett er AR fornøyd med situasjonen. I prinsipp skal det være slik at så fort man søker opp enkelthunder eller parringer skal man føres over i hundedatabasen. Opplysningene om den enkelte hund i vår database skal mht. jaktprøve- og utstillingsresultater, samt stamtavle og annet, være identisk med det som ligger på NKKs DogWeb. I den grad det måtte være uoverensstemmelse her, ber vi om at det tas kontakt med AR om dette. Vær oppmerksom på at det kan ta noe tid, normalt ikke mer enn 14 dager, fra resultatene foreligger på DogWeb, til de samme resultatene er synlige i vår database. Konsekvens: Mangler resultater på din hund i NVK-databasen, sjekk først DogWeb, finnes de ikke der, kontakt NKK. (husk også her at NKK i perioder ligger noe etter med registrering av resultater.)

I NVKs hundedatabase kan det legges inn flere bilder av den enkelte hund. Har du gode bilder av hunden din som du ønsker skal legges inn, ta kontakt med en av oss i AR. (det vil kanskje senere bli mulig at enkeltmedlemmer kan legge inn bilder av egen hund!)

Overføring av bilder og jaktprøvekritikker fra NVKs tidligere database til nåværende er under arbeid og vil forhåpentlig komme på plass i løpet av sommeren/høsten.

Indekser

Indekser for Jaktlyst, Stand og HD for den enkelte hund ligger i hundedatabasen under fanen «Avlsegenskaper». Disse indeksene skal i prinsipp bli oppdatert 2 ganger per år, en gang i løpet av sommeren, for resultater fra vintersesongen, og en gang i løpet av vinteren for resultater fra høstsesongen. Husk, indeksene er HELT uavhengig av hvilke prøvekritikker du kan lese om din hund under «Årbok», fanen på nettsiden vår. Om indeksene og deres grunnlag er det for øvrig skrevet om under Avlsrådet på nettsidene.

EBJ/JEB

Dette er to forkortelser for samme sykdom med navnet Epidermolysis bullosa junctional, (se beskrivelse på våre nettider under AR). Dette er en arvelig sykdom som forekommer på korthår i en viss frekvens i en del land i Europa. Det finnes en del hunder i Norge som er importert fra land der man kan forvente at dette dukker opp. For å få kontroll på dette og forhåpentlig sørge for at vi ikke sprer disse sykdomsgenene videre har NVK’s styre bestemt at vi skal gjennomføre en gentest for fleste mulig av de aktuelle hundene, slik vi i sin tid startet opp med vWD på strihår. På samme måte vil nå NVK i kartleggingsfasen dekke laboratoriekostnadene for alle de hundene/eierne som får en anmodning fra AR om å gå til veterinær og sende inn en blodprøve til undersøkelse for sykdommen. Kostnadene for veterinærarbeidet, med blodprøvetakingen og innsending av prøven må imidlertid den enkelte dekke selv.

Avlsarbeidet med Langhår

Vi har en stund vært i en nokså vanskelig situasjon mht. videre avlsarbeid med langhår, da det tyske langhårforbundet og Verdensforbundet for Langhår besluttet å utelukke norske tisper fra avlsmessig kontakt med land som er med i verdensforbundet. Bakgrunnen for dette er de norske hundenes genetiske link til omdiskuterte Nederlandske linjer. Dette har det vært arbeidet en del med det siste halvåret, og i juni var undertegnede med på et møte i Verdensforbundet og forklarte den norske situasjonen og de ønsker og behov vi har. Vi skal ikke konkludere i saken ennå, men håper at dørene vil være mere åpne for avlsmessig kontakt med resten av Europa, spesielt Danmark og Tyskland videre framover. En fornuftig konsekvens ser også ut til å være at NVK søker opptak i verdensforbundet for langhår.

For øvrig vil det videre framover være nyttig å følge med på hva som skjer med verdensforbundene for Korthår og Strihår også, slik at man ikke kommer i en vanskelig situasjon for internasjonal avlsmessig kontakt også for disse rasene.

Møte med Svensk Avlsråd

Det arbeides for tiden med å få i stand et felles møte for avlsrådene i Sverige og Norge. SVK’s representanter har uttrykt seg positivt til dette og det gjenstår bare å finne tid/sted for møtet. Vi betrakter det som svært viktig å holde god kontakt og utveksle informasjon og erfaring mellom våre to land, slik at vi best mulig kan utnytte den felles avlsbasen som vi på mange måter har.

Avlspris

Etter forslag fra Avlsrådet og behandling i årets RS ble det vedtatt at det opprettes en Avlspris til hunder som utmerker seg ved å skape særlig mange gode avkom. I premissene er både jaktprøver og utstillingsresultater for avkommene med og teller og vi har forsøkt å «legge lista» slik at det skal være noenlunde «riktig» antall avlshunder som kvalifiserer seg. Vi legger ut informasjon om prisen under Avlsrådet og det er den enkelte avlshundeiers eget ansvar å «melde inn» resultater på sin(e) kandidater.

Utstillinger/Eksteriørbedømmelse

Styret har i samråd med Avlsrådet nedsatt en «Utstillingskommité», bestående av Solveig Strøm, Ellen Marie Imshaug og Trine Sørum. Kommitéen mandat/arbeidsoppgaver vil bli utarbeidet nærmere, men det vil være oppgaver omkring antall utstillinger, vurdering av behovet for utstillingsdommere, ringsekretærer, oppfølging av regler og retningslinjer for utstillinger, ressurssenter for distriktene mht. arrangering av utstillinger lokalt, søknadsprosesser, aktuelle dommere, utstillingene som hjelpemiddel i avlsarbeidet, tiltak for økt deltakelse av vorstehhunder på utstillinger m.m. Det vil bli mer informasjon om dette blant annet på nettsidene.

Til slutt ønsker vi alle vorstehhund-eiere over hele landet lykke til med aktiviteteter, jaktprøver, utstillinger og jakt denne høsten, og hjertelig velkommen med kontakt til avlsrådet!

Med hilsen

Avlsrådet i NVK

v/Kai Rune Johannessen