Innkalling til årsmøte 2021

Innkalling til årsmøte 2021

NVK Østfold innkaller til årsmøte 14.desember kl 18.30 Sted ØFK klubbhus Skjelinveien 38,1659 Torp. Agenda og møtedokumenter finner du her.

Agenda for årsmøte 2021

Åpning av møtet

Valg av møteleder

Valg av referent

Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen

Godkjenning av innkalling og saksliste

Årsberetning 2020

Regnskap og revisjonsbertning 2020

Budsjett 2021

Innkomne saker -ingen innkomne saker

Aktivitetsplan 2021

Valg

Heder og Ære: Årets Hunder

 

Valgkomiteen har følgende innstilling til styre i NVK Østfold

Leder  Unn Johannessen 1 år på valg

Nestleder: Jon Andersen ikke på valg

Sekretær  Jon Terje Hellgren ny   ikke på valg

Kasserer Olav Gjestvang  ikke på valg

Styremedlem Torbjørn Fosser ikke på valg

Vara Pål Pettersen ikke på valg

 Valgkomiteen   Terje Johannessen leder ny velges

                             Geir Luthen 1 år igjen

                             Øyvinn Thorgersen  2 år

Revisor må velges

 

STYRETS BERETNING for 2021

 

 Styret: 

Styret hadde i 2021 følgende sammensetning 

Leder: Unn Johannessen
Nestleder: Jon Andersen
Sekretær: Jon Terje Hellgren Hansen

Kasserer: Olav Gjestvang
Styremedlem: Torbjørn Fosser
Varamedlem: Pål W. Pettersen 

Valgkomiteen har bestått av: 

Øyvind Torgersen, Terje Johannesen og Geir Luthen. 

Antall medlemmer: 

Det er pr. 29.november 69 medlemmer i klubben 

Møter og behandlede saker: 

Det har vært avholdt 3styremøter i løpet av 2021. 

Distriktskonferansen: 

I 2020 representerte Olav Gjestvang NVK Østfold under distriktskonferansen som ble avholdt på nett. 

Arbeidsform og gjennomføring: 

Styret har hatt en åpen arbeidsform, hvor oppgaver og ansvar har vært fordelt mellom representantene. Styrets hovedfokus har vært å gjennomføre aktiviteter i henhold til aktivitetsplan som ble godkjent for 2021, selv om første halvdel av året var delvis stengt.  

Aktiviteter:

. Vi fikk avholdt 2 apportsamlinger i terrenget til Fredrikstad hundepensjonat med bra oppslutning. 

Østfoldapporten 2021

Apportprøven ble avholt på Bekkhus 7.august. Det var til sammen 46 starter, 26 Uk og 20 AK.

Det var en fin dag på Bekkhus overskyet, men opphold, Regnet kom i det vi pakket ned og avsluttet.  Totalt ble det 36 premieringer. Dommere var Terje Holmberg, Ernst Evensen, Ove Myhre og Thomas André Svensen. Stor takk til dommere og hjelpemannskap som gjør det mulig å gjennomføre prøven.

Prøvens beste hunder ble:

UK: KM Fuglekongens Gtc-Gero, 20p, eier/fører Thomas Hammerstad

AK: LV Kjøttjegerns Tequila, 30p, eier/fører Frøydis Røtter

Igjen, stor takk til dommere og hjelpemannskapet som villig stiller opp.

Prøveleder Fredrik Hoff .

Vi har også hatt dressur/ro i oppflukt hos Halgeir Berg i Skiptvedt med 6 deltagere, Fin samling som

kan gjentas ved en senere anledning.

Styret ønsker å se flere deltagere på våre aktiviteter for at vi skal opprettholde distriktet i den formen den er tenkt

For NVK Østfold 

Unn Johannessen

STYRETS BERETNING for 2021

innkalling årsmøte 2021 Valg 2021