Kriterier for uttak til NM-lag

Det er Jaktrådet som tar ut NVKs representasjonslag.

NVK logoTil hvert lag skal det tas ut 3 hunder + en reserve. Ved inhabilitet hos enkeltmedlemmer i jaktrådet, går denne ut og erstattes av et annet styremedlem.

Hovedoppgaven til jaktrådet er å ta ut det laget som har størst potensial til å kunne hevde seg i de enkelte lagkonkurransene. For å kunne gjøre dette på best mulig måte, vil det være behov for å kunne benytte seg av skjønn. Dette ligger som et førende prinsipp for alle laguttak i NVK.

I tillegg er det satt opp en del retningslinjer som skal danne grunnlag for å plukke ut aktuelle hunder som kan vurderes. Disse er som følger:

 1. NM‐lagene tas ut på grunnlag av oppnådde resultater på jaktprøve siste år. Foregående års  resultater kan brukes som skjønnsvurdering.
 2. Poenggivingen tellende til NVC skal legges til grunn. Bare poeng oppnådd i VK‐konkurranser  er tellende, men ved manglende kandidater vil hunder som er kvalifisert til VK innenfor  aktuell gren bli vurdert. Innenfor den grenen konkurransen går, teller resultater inneværende  sesong dobbelt.
 3. For å være aktuell må hunden ha dokumentert at den takler aktuell prøvegren og ha vært  stilt på jaktprøve inneværende sesong og derigjennom ha dokumentert form.
 4. For NM lag høyfjell bør hundene kunne apportere varm fugl.
 5. Jaktrådet tar ut ekvipasjen som har ført frem hunden til premieringer. Det er et krav at fører som skal delta i NM lag, har ført hunden fram til premiering i AK/VK. Det er ikke aktuelt at ukjent fører kommer til og fører hunden i NM-lagkonkurransen.
 6. Hundens eier må være medlem i NVK og hunden må være i norsk eie. Hunden må tilfredsstille kravene til FKF knyttet til det å kunne stille på ordinære jaktprøver. (Eksempelvis krav knyttet til løpetid, drektighet og lignende.)
 7. Dersom det kan dokumenteres at en aktuell ekvipasje har vist egenskaper av sterk negativ karakter, skal ikke denne ekvipasjen vurderes som aktuell.
 8. Eierne til de uttatte hundene kontaktes straks etter at laget er tatt ut. Disse må gi bindende svar på om de er villige til å delta.
 9. De samme kriterier skal også benyttes ved uttak til andre representasjonslag dersom dette faller naturlig. VM-uttaket har egne bestemmelser som er vedtatt av FKF.
 10. Slipprekkefølgen avgjøres av lagleder i samråd med jaktrådet.
 11. Jaktrådet må ta hensyn til det økonomiske ved uttak av laget.
 12. Deltagere til NM lag må melde sin interesse for deltagelse på laget med oversikt over oppnådde resultater siste to år. Jaktrådet skal legge ut informasjon og sette en frist for påmelding. Jaktrådet kan oppfordre/spørre kandidater som ikke har meldt interesse etter påmeldingsfristen.
 13. NVKs regler om habilitet gjelder også for jaktrådets beslutninger, herunder uttak av NM – lag.

(Oppdatert 22/03-2022)