Lavlandsrapporten

Vitenskapskomiteen har avlevert sin rapport om utsetting av rapphøns og fasan.

Komiteen avga sin rapport: Utsetting av fasaner og rapphøns for trening av fuglehunder – konsekvenser for biologisk mangfold, dyrevelferd og dyrehelse, den 30. november.

Den kan lastes ned her.

Hovedbudskap:

Utsetting av fasaner og rapphøns i norsk natur fører med seg risiko for biologisk mangfold, dyrehelse og dyrevelferd.

Det konkluderer VKM i en risikovurdering, som er gjort på oppdrag fra Miljødirektoratet og Mattilsynet.

Resultater og konklusjoner

-Våre vurderinger viste at utsetting av fasaner og rapphøns utgjør en risiko for biologisk mangfold og forhelsen og velferden til fuglene, sier Eli K. Rueness, faglig leder av arbeidet.

Risikoen for negative økologiske konsekvenser kan være spesielt stor for sårbare arter som finnes i områdene hvor fasaner og rapphøns settes ut.

-Det gjelder blant annet gulspurv som er klassifisert som sårbar på den norske rødlista. Bestanden er i nedgang på grunn av dårlig tilgang på mat om vinteren, sier Rueness.

Vurderingen viste at det er moderat risiko for at utsetting kan ha negative effekter på flora og virvelløse dyr.

Indirekte kan aktiviteter knyttet til utsetting av fasaner og rapphøns føre til moderat risiko for endringer i forekomsten av rovdyr. De kan også påvirke konkurranseforhold mellom arter som følge av forhøyet nivå av sykdomsfremkallende organismer (patogener).

Når det gjelder dyrehelse og dyrevelferd, konkluderer VKM med at det for de mest smittsomme sykdommene kan være høy risiko for overføring av sykdom til ville fuglebestander. Disse sykdommene kan spre seg mellom besetninger av fasaner og rapphøns, særlig ved gjentatt kontakt.

Vår konklusjon er at import og utsetting gir økt risiko for innførsel og spredning av blant annet fugleinfluensa og Newcastle Disease i Norge. Risikoen øker med omfanget av fugler som settes ut, sier Rueness.

Ifølge vurderingen er alle forhold i forbindelse med utsetting en velferdsmessig belastning for fasaner og rapphøns.

-Å vokse opp i et unaturlig miljø uten foreldre bidrar til å svekke evnen til å klare seg i naturen, og eksponering for jakthunder medfører frykt. Vi konkluderer med at dagens praksis med transport, hold og utsetting er lite forenlig med god dyrevelferd, sier Rueness.

Kunnskapshull og usikkerhet

Det mangler systematiske, fagfellevurderte, empiriske studier av alle aspekter knyttet til hold, transport og utsetting av fasaner og rapphøns i Norge, og konklusjonene er beheftet med usikkerhet.

Det mangler kunnskap om velferd hos viltlevende fugler fordi det ikke er gjort omfattende, systematiske studier av behovene til slike fugler. Det er også begrenset med kunnskap om hvilke effekter sykdomsspredning og/eller økt nivå av sykdomsfremkallende bakterier har på ville fuglebestander.

Risikovurderingen er godkjent av VKMs faggruppe for biologisk mangfold.

Les hele rapporten her