Nytt hederstegn: NVKs sølvmerke

Nytt hederstegn: NVKs sølvmerke

NVK har fått nytt og utvidet reglement for tildeling av Hederstegn.

I tillegg til Æresmedlemskap og Gullmerke, skal NVK kunne hedre medlemmer og andre ildsjeler som har levert verdifullt bidrag til klubben, med et nytt Sølvmerke.

Dette ble vedtatt enstemmig på årets Representantskapsmøte.

(På bildet øverst ser du æresmedlem Kjell Larssen. I bakgrunnen sitter Bente Holm, også hun æresmedlem)

Saksutredning: Forslag til Nytt reglement for tildeling av Hederstegn

I NVK sine lover og vedtekter finnes det ikke et regelverk for tildeling eller behandling av Hederstegn i klubben.

Det er synligjort et behov grunnet manglende regelverk, og for å sikre en god behandling av tildeling av Hederstegn i NVK

Det ble satt inn som sak i Hovedstyrets handlingsplan for 2022. Det ble nedsatt en gruppe som har bestått av to medlemmer i hovedstyret, to distriktsrepresentanter og to æresmedlemmer. Gruppen har jobbet godt igjennom 2022, og la fram forslag til regelverk på RS i 2023.

Hovedstyret støtter forslaget

Forslag til Reglement for Norsk Vorstehhund Klubb sine hedersbevisninger

1.Formål

Norsk Vorstehhund klubb (NVK) kan tildele hederstegn til personer som gjennom en årrekke har utført særlig aktiv innsats for klubben eller dets medlemmer, kan bli foreslått overfor hovedstyret (HS).

Sølvmerke, Gullmerke eller et Æresmedlemskap som er NVK’ høyeste utmerkelse i tråd med § 2-1, fjerde ledd i NVK sine lover og vedtekter.

I utdeling av hederstegn legges det stor vekt på at personen etterlever NVKs visjoner.

Æresmedlemskap vedtas av RS. Forslag til kandidater for denne utmerkelsen, sendes inn til HS.

Som Æresmedlem får man et livslangt fritt medlemskap i klubben og bør inviteres til jubileer og andre store tilstelninger i klubben.

2.Målsetting

NVK ønsker at våre ildsjeler som gjennom en årrekke jobber for vår klubb og dets medlemmer, skal få en hedersplass i vår klubb. Dette mener vi at kan resultere i videre jobbing for fremgang av NVK som klubb, våre raser og som samfunnsaktør.

Utmerkelser skal publiseres på NVKs hjemmesider og i klubbens medier.

3.Behandling av forslag

Hovedstyret fatter beslutninger for utmerkelser for Sølv- og Gullmerke.

Det nedsettes en Hedersbevisningskomite (HBK) som skal behandle innkomne forslag fra HS. Komiteen utnevnes av hovedstyret (HS).

Æresmedlemskap kan kun vedtas av et enstemmig RS. HS plikter å fremlegge HBK sin innstilling ved forslag til Æresmedlemskap.

Hedersbevisningskomite vil bestå av:

   • En person fra hovedstyret (leder av utvalget)
   • Et Æresmedlem eller person som innehar Gullmerke
   • To DK-representanter

Komiteen vurderer forslagene fra HS en gang i året. HS innkaller til møte med DK-ene hvor forslagene vil bli behandlet.

Vedtaket av dette møtet fremmes for RS.

4.Sølvmerket (Ildsjel)

Hederstegn i sølv med diplom kan ifølge NVKs vedtekter tildeles personer som gjennom en årrekke har utført en særlig aktiv innsats for klubben eller dets medlemmer. Kan også tildeles personer som ikke er medlem av NVK.

Kriterier:

– Vært/er aktiv i gjennomføring av klubbens aktiviteter
– Gjennom en årrekke vært leder eller styremedlem i distriktsforening
– Eller på annen måte gjort en spesiell innsats for klubbens medlemmer

Tildeles av HS. Kandidater kan fremmes av hovedstyret eller etter forslag fra distrikt

5.Gullmerket

Hederstegn i gull med diplom kan tildeles et medlem av NVK. Det kan tildeles til personer som gjennom en årrekke har utført særlig aktiv innsats for NVK eller dets medlemmer.

Kriterier for gullmerket:

 • Vært aktiv i klubben i minimum 15 år
 • Vært/er leder eller styremedlem i hovedstyre eller distriktsklubb, eller vært med i utvalg nedsatt av NVKs styre
 • Vært med på å gjennomføre viktige milepæler for NVK
 • Jobbet målrettet for rasens fremgang
 • God ambassadør for NVK

6.Æresmedlemmer

Æresmedlemmer utnevnes av RS etter innstilling fra HS.

Bare i helt sjeldne tilfeller vil gode prestasjoner med hund i seg selv være nok for å tildele æresmedlemskap.

Kriterier:

 • Må tidligere ha blitt tildelt NVKs Gullmerke.
 • Må ha gjennom en årrekke ha nedlagt en betydelig innsats for NVK og dets medlemmer
 • Gjennom sitt arbeid med en av de hunderasene NVK har det kynologiske ansvar for, dokumentert fremragende resultater.

7.Forslag til kandidater

Forslag til kandidater til hederstegn kan kun fremmes av distriktene og HS.

Forslagene skal være skriftlige, inneholde CV og begrunnelse for forslaget.

HS fatter beslutning i de saker som gjelder Sølv- og Gullmerke.

HS plikter å sende innkommende forslag til Æresmedlemskap for behandling hos HBK.

Forslaget må være HS i hende innen 1. november.

8.Tilbaketrekking av utmerkelse

Særdeles alvorlige tillitsbrudd som kan bringe klubben eller sporten i vanry, kan medføre tilbaketrekking av gitt utmerkelse.

Ved eksklusjon skal det vurderes tap av hederstegn.

Dette kan ankes til ankeutvalget i FKF.


Enstemmig vedtatt på RS 2023.

——————–

Her finner du oversikt over alle æresmedlemmer og gullmerkeinnehavere: https://vorsteh.no/om-oss/utmerkelser-og-priser/hedersbevisninger/

Rune Fossum fikk NVKs Gullmerke 2023
Frank Øvrewall fikk NVKs Gullmerke 2023

 

Vigdis Nymark og Birgit Westgård ble begge utnevnt til Æresledlemmer 2023.
Vigdis Nymark og Birgit Westgård ble begge utnevnt til Æresmedlemmer 2023.