Nye regler for «Andre parringer» på valpelista

Nye regler for «Andre parringer» på valpelista

Rammene for godkjenning av parringer i kategorien er utvidet, med siktemål å innlenme flere kull på NVKs valpeliste.

Representantskapsmøtet har enstemmig vedtatt at vi skal utvide nedlagsfeltet for kategorien «Andre parringer» på NVKs valpeliste.

Som kjent for klubbens medlemmer og oppdrettere har vi i dag to kategorier.

  1. Godkjente parringer
  2. Andre parringer

Den siste kategorien har noe lavere krav til godkjenning.

Slik ser valpelista ut i skrivende stund for strihårsparringer.

Saksframlegg til RS: Forslag til endring av kriterier for andre parringer 

Innledning:

Avlsrådet har gjennom flere år fått ulike innspill, tilbakemeldinger og en del kritikk for sin håndheving av avlskriteriene som er vedtatt av klubben.

Det går blant annet på at det er for mange og strenge krav til dokumentasjon.

Avlsrådet mener at avlskriteriene slik de foreligger, er riktige og nødvendige for godkjente kull, slik at vi stimulerer avl som gjenspeiler avlsmålene i avlsplanen vår, og som vil skape fremgang for rasene.

Det er likevel ønskelig med større fleksibilitet. Dette har blant annet ført til at det er understreket at avlsrådet har mulighet til å bruke skjønn.

Under og i etterkant av pandemien var etterspørsel etter valper noe høyere enn normalt, og valpeproduksjonen var gjennomgående høyere enn normalår. Mange av disse parringene gikk utenom Avlsrådet.

Avlsrådet har siste året fått flere henvendelser fra valpekjøpere som nok ikke opplever at oppdretter, parringen eller valpen har den kvaliteten og profesjonaliteten som er forventet.

Vi ønsker at flere medlemmer/oppdrettere skal få tilbud om å annonsere på nettsiden til NVK –  dette kombinert med at det er mange fordeler knyttet til at det meste av valpeproduksjonen ligger på valpelista til klubben –  og ikke på Finn.n0

Vi ønsker at klubbens egen Valpeliste skal være stedet man leter etter ny valp. Avlsrådet har sterkt ønske om å snakke med flere oppdrettere i forkant av parring, uavhengig om parringen fyller krav til godkjent/annen parring eller ikke.

Problemstilling:

Avlsrådet har i dag god kontakt og dialog med de oppdretterne og hundeeierne som har godkjente avlshunder, og mindre kontakt og dialog med oppdrettere som ikke fyller kravene i avlskriteriene, selv om vi oppfordrer alle til å ta kontakt.

Vi mener at vi bør tilstrebe å være et avlsråd som inviterer til dialog med alle medlemmer og særlig nye oppdrettere/eiere av avlshunder.

Vi mener også at det vil føre til at vi diskuterer avl med flere. Vi opplever at noen oppdrettere ikke tar kontakt med oss når de ser at tispa eller kombinasjonen de ønsker å gjennomføre ikke fyller kravene.

Vi tror det kunne tilført noe positivt om vi kunne diskutere dette med de aktuelle oppdretterne, da vi noen ganger sitter på informasjon om linjer/individer som kan være viktig og få med i vurderingen.

I tillegg vil avlsrådet bidra med å stille noen spørsmål som kan være til hjelp i planlegging av parring. Forutsetningen bør være at oppdretter er medlemmer av raseklubben.

Avlsrådet opplever også at det er en del valpekjøpere som kontakter oss for å forhøre seg om kullene som ligger både på valpeliste, sosiale medier og Finn.no.

Kull som er annonsert på Finn.no og sosiale medier, trenger ikke være «dårlige parringer», men erfaringen fra tiden med pandemi er at det var lagt ut kull hvor avlsrådet vet at det er helseutfordringer og høy innavlsgrad.

Her hadde det vært et potensial for å gi noen flere råd, i tillegg til å minimere risiko for helseproblematikk på avkom, ved å styre kombinasjoner på en bedre måte.

Avlsrådet opplever nå at mange kull går utenom oss. Vi synes dette er en uheldig utvikling som vi ønsker å innføre tiltak mot.

Tiltak:

Avlsrådet ønsker å utvide Valpelista til å omfatte flere kull ved endring av kriteriene for Andre parringer, slik at flere parringer vil kunne komme inn under denne kategorien.

Dette vil kunne føre til mer aktivitet i klubben og flere kull på valpelista.

Parringer som er nær ved å oppfylle avskriteriene, og /eller som er med på å fremme avlsmessige mål, er i dag kategorisert som «Andre parringer».

Ved å senke indekskravet noe for Andre parringer, vil vi allikevel bevege oss i retning av avlsmålene, det vil bare ta lengre tid.

Valpekull samles ett sted og flere valpekull kvalitetssikres opp mot klubbens grunnleggende krav.

Dette vil gi oss bedre oversikt over hele produksjonen, også hvis noe ikke er bra. Blant annet får vi bedre oversikt over bruken av hannhunder i avl.

Forhåpentligvis vil flere medlemmer og oppdrettere kjenne på at klubben også er for dem, og ikke primært for de oppdretterne som befinner seg helt i «toppsjiktet».

Vedtak endrete Avlskriterier:

3.0 Krav til andre parringer

3.1 Andre parringer

Vorstehhund korthår (KV)

Hundene må være stilt på utstilling med minimum resultat Good i UK/AK/Br.kl.  (Juniorklasse teller ikke).

Hundene må også være HD-fri, og én av foreldrene må ha resultat A.

Minst én av hundene må i tillegg være stilt på jaktprøve med resultatet minimum 3.UK/AK (høyfjell høst/vinter, skog eller lavland).

Samleindeks for jaktlyst og viltfinnerevne må minimum være 375.

Forøvrig gjelder samme kriterier som for Godkjent parring, med unntak av kravet om jaktpremie på én av hundene, utstillingspremie og samleindeks.

Avlsrådet har mandat til å godkjenne en kombinasjon til å bli annonsert under Andre parringer, dersom det kan begrunnes at parringen vil være gunstig for å oppnå viktige avlsmål for KV.

Vorstehhund strihår (SV)

Hundene må være stilt på utstilling med minimum resultat Good i UK/AK/Br.kl.  (Juniorklasse teller ikke).

Hundene må også være HD-fri, og én av foreldrene må ha resultat A.

Minst én av hundene må i tillegg være stilt på jaktprøve med resultatet minimum 3.UK/AK (høyfjell høst/vinter, skog eller lavland).

Samleindeks for jaktlyst og viltfinnerevne må minimum være 375.

Forøvrig gjelder samme kriterier som for Godkjent parring, med unntak av kravet om jaktpremie på én av hundene og samleindeks.

Avlsrådet har mandat til å godkjenne en kombinasjon til å bli annonsert under Andre parringer, dersom det kan begrunnes at parringen vil være gunstig for å oppnå viktige avlsmål for SV.

Vorstehhund Langhår (LV)

For LV vil unntak fra punktene 2.4 a, b og c kunne vurderes av Avlsrådet. (Ingen endring).


Vedtaket som er gjort, innebærer at Avlskriteriene blir oppdatert. (kommer). Der står alle detaljer også for de andre kategoriene.