Nye regler for startrevolvere

Nye regler for startrevolvere

Politiet sier alle klubber må registrere klubbens våpen (6 og 9 mm). Dette haster for klubber som skal arrangere jaktprøver i nær fremtid.

FKF har sendt ut informasjon om registrering av startrevolvere (knallvåpen)

Politidirektoratet har nå publisert detaljer (se i sin helhet nedenfor) om hvordan eksisterende knallvåpen, eller startrevolvere, skal registreres, oppbevares og brukes for klubber og foreninger.

Følgende retningslinjer gis for Idrettslag og lignede: Politidirektoratet antar at idrettslag og andre som benytter knallvåpen til å avgi skudd i forbindelse med fellesstart o.l. kan beholde sine våpen mot at det søkes politiet om tillatelse. En våpenansvarlig må utpekes i hvert lag,
og våpen eller vital del må oppbevares i henhold til regelverket. Det utstedes kollektivt våpenkort til idrettslag o.l. etter samme modell som for skytterlag som erverver våpen. Medlemmer av laget kan benytte lagets knallvåpen, men våpenansvarlig er ansvarlig for at oppbevaring og bruk er i henhold til regelverket.

Viktig med rask registrering

FKF anbefaler alle klubber umiddelbart starter arbeidet med å samle informasjon og etablere et komplett register over alle skytevåpen klubben eier, med: Type,  Merke, Kaliber,  Våpennummer,  Navn, fødselsnummer (ikke person nr.) og adresse på våpenansvarlig(e) i klubben som er fullmektiget til å oppbevare våpnene.

For våpentillatelse fås søknadsskjema på nærmeste politikammer, det kan ikke lastes ned fra nettet. Skjemaet fylles ut av klubben sentralt, i klubbens navn ved navngitt leder (eks. Norsk Fuglehund Klubb v/Preben Ås) og sendes politiet med data på alle våpen. Selv om våpenet ikke har serie nummer skal det registreres, politiet vil eventuelt gi et slikt nummer der eier (klubb) blir ansvarlig for å prege nummeret inn på våpenet. Våpen og ammunisjon skal oppbevares i FG godkjente våpenskap.

På spørsmål til Våpenkontoret ved Oslo Politidistrikt får FKF råd om å anbefale sine medlemsklubber om raskest mulig å registrere sine våpen.

Arbeidet med å etablere et register over klubbenes våpen bør gis høy prioritet, særlig for de klubber som skal arrangere jaktprøver i nærmeste fremtid.

Politiet fremhever at de muligens kan komme med ytterligere krav for registrering, men alle som har registrert sine våpen i det sentrale
våpenregister vil få beskjed.

Videre anbefaler FKF klubbene å utarbeide skriftlige rutiner for behandling av våpen i forbindelse med jaktprøver og /eller trening i klubbens regi. Disse rutinene bør inneholde som et minimum:

 • Våpen og ammunisjon skal til daglig oppbevares i henhold til Forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon m.v. (Våpenforskriften), Kapitel 16.
 • Under arragementer skal revolvere og ammunisjon når de ikke er i bruk i felt holdes innelåst hver for seg og under sikker oppbevaring slik at uvedkommende ikke får adgang til dem til enhver tid. Poenget er at våpnene alltid skal behandles som skarpe.
 • Prøveleder utsteder en generell fullmakt til dommer på hvert parti med ansvar å råde over våpnene under prøven. Se skjema “Utlån av Våpen" etter teksten.

FKF er av den formening at ved at klubbene aktivt nå iverksetter straks-tiltak som beskrevet kan redusere muligheten for at det kommer ytterligere krav for oppbevaring og bruk av startrevolvere som kan gjøre det ytterligere komplisert å simulere skudd over hundene. Når det gjelder tilsvarende våpen i privat eie gjelder de samme regler og bør gjøres så snart som mulig.

De følgende retningslinjene er sent fra Politidirektoratet 07.02.2020:

Retningslinjer for behandling av søknader om knallvåpen

Politidirektoratet har tolket våpenloven § 1 bokstav c og anser at mange knallvåpen som omsettes på det norske markedet er våpenimitasjoner som forholdsvis enkelt kan omgjøres til skarpe våpen. Disse er etter direktoratets vurdering registreringspliktige. Registreringsplikten medfører behov for en rekke praktiske avklaringer, som er samlet i dette brevet. Vurdering av om knallvåpenet faller inn under registreringsplikt

Samtlige våpen med pipe som kruttgass kan slippes ut av omfattes i utgangspunktet etter direktoratets vurdering av våpenloven § 1 første ledd bokstav c. Unntak er våpen uten fungerende pipe som har en skinne som føres gjennom våpenet og som avfyrer knallskudd vertikalt. Se bildene nederst i brevet. Ved tvil sendes våpenet til Kripos for undersøkelse.

Behovsvurdering: Knallvåpen kan registreres uten behovsvurdering, men det skal foretas en skikkethetsvurdering av søker. Innehavere av våpenkort kan besitte slike knallvåpen de allerede har ervervet, mot at disse registreres inn hos politiet.

Idrettslag og lignende: Politidirektoratet antar at idrettslag og andre som benytter knallvåpen til å avgi skudd i forbindelse med fellesstart o.l. kan beholde sine våpen mot at det søkes politiet om tillatelse. En våpenansvarlig må utpekes i hvert lag, og våpen eller vital del må oppbevares i
henhold til regelverket. Det utstedes kollektivt våpenkort til idrettslag o.l. etter samme modell som for skytterlag som erverver våpen. Medlemmer av laget kan benytte lagets knallvåpen, men våpenansvarlig er ansvarlig for at oppbevaring og bruk er i henhold til regelverket.

Oppbevaring: Personer som innvilges knallvåpen plikter å oppbevare de i henhold til gjeldende regler for skarpe våpen. Våpen eller vital del av våpen skal oppbevares i FG-godkjent våpenskap eller skap med høyere sikkerhetsnivå.

Søknad: Ordinært våpensøknadsskjema skal benyttes, men bare feltene med personinformasjon og informasjon om omsøkte våpen behøves å fylles ut.

Gebyr. Det skal ikke kreves gebyr for registrering av allerede ervervede knallvåpen eller ved erverv av nye knallvåpen.

Føring i Nasjonalt våpenregister

Knallvåpen er opprettet som egen art i Nasjonalt våpenregister. Føring skjer som for alle andre våpen. Dersom det ikke er et våpennummer på våpenet så kan det genereres et nummer ved å bruke knappen bak våpennummer feltet.

Eksempel på våpen som ikke omfattes av registreringsplikt. Skinnen med ammunisjon går gjennom våpenet, og kruttgassene går rett opp.

Ikke-registreringspliktig knallvåpen Foto: Kripos

Eksempel (over) på våpen som helt klart omfattes av registreringsplikt. Tyrkiskprodusert våpenimitasjon som lett lar seg bygge om til et skarpt våpen. Pistolen fungerer som et skarpt våpen, og plomberingen i pipa kan enkelt fjernes.


Eksempel (over) på våpen som helt klart omfattes av registreringsplikt. Tyrkiskprodusert våpenimitasjon som lett lar seg bygge om til et skarpt våpen. Pistolen fungerer som et skarpt våpen, og plomberingen i pipa kan enkelt fjernes.

Eksempel (over) på registreringspliktig knallvåpen produsert i Tyskland, som er litt mer arbeidskrevende å bygge om enn de tyrkiske.

Utlån av våpen fra klubb til person

Denne utlånserklæringen gjelder som våpenkort for de som får utlevert våpen av en klubb tilsluttet Fuglehundklubbenes Forbund FKF. Erklæringen kan gjelde i inntil 4 uker fra utstedelsen. Låntaker må være fylt 18 år.

 • Arrangement: _________________________________
 • Sted og dato: __________________________________
 • Låntaker: ____________________________________
 • Navn: _______________________________________
 • Adresse:_____________________________________
 • Mobil:_______________________________________
 • Långiver (eier av våpenet):_________________________
 • Navn/Klubb:__________________________________
 • Våpenkortnr:__________________________________
 • Utstedende myndighet:___________________________
 • Tidsrom for utlån: Fra dato:___________Til dato:_______
 • Våpen 1:
 • Art:________________________________________
 • Kaliber:_____________________________________
 • Fabrikkmerke:________________________________
 • Våpennummer:________________________________
 • Våpen 2:
 • Art:________________________________________
 • Kaliber:_____________________________________
 • Fabrikkmerke:________________________________
 • Våpennummer:_______________________________
 • Sted/dato: ___________________________________
 • Underskrift långiver: ____________________________

Generell info til låntaker: Denne dokumentasjonen skal alltid medbringes sammen med våpenet. Våpenet er klubbens eiendom, og skal
behandles med respekt og etter de lover og regler som er gjeldende. Våpenet skal være under tilsyn under transport. Våpenet  skal være nedpakket i futteral, koffert eller tilsvarende. I kjøretøy kan våpen oppbevares udelt (sluttstykke og våpen sammen) dersom det er under forsvarlig tilsyn. Våpenets hoveddel  og ammunisjon kan etterlates innelåst dersom det skjules på en forsvarlig måte.

Klubber som er i villrede om hvordan dette skal tolkes og hvordan de sal gå fram rent praktisk med oppbevaring og merking av våpen, kan henvende seg til Roger Brenden i NVK Innlandet som er i gang med prosessen.

Roger Brenden: Mobil: Tlf.: 917 46 747 Mobil: rogbre97@gmail.com