Nye regler for utstilling og championat

For våre raser er regelen om storcert fjernet.

CERT
Cert-sløyfe

Fra 1. januar 2015 gjelder NKKs nye utstillingsregelverk (pdf).

Krav om Storcert droppes for våre raser

På NKKs representantskapsmøte ble det vedtatt at ordningen med storcert skulle opprettholdes, men at raseklubber med raser som har brukskrav for å oppnå championat, skal kunne velge bort storcertet. Disse endringene innarbeides i championatreglene av administrasjonen i hht tidligere delegasjonsvedtak fra HS.

På NKKs representantskapsmøte 8. – 9. november 2014 ble det bestemt at det skal tas inn en regel om at hunder av alle raser som er fullcertet, ikke skal motta certifikat, men at dette skal gå videre til neste hund som ikke er norsk champion eller er fullcertet. Noen raseklubber ønsket også endringer for sine raser mht brukskrav. I tillegg var det behov for noen mindre endringer. Alle utstillere oppfordres nå til å sette seg godt inn i det nye regelverket.

Nye regler om fullcertede hunder

I henhold til nytt regelverk gjelder følgende:

Hunder som er fullcertet, kan ikke motta cert.  Med fullcertet menes hund som ikke kan nyttegjøre seg certifikatet for oppnåelse av utstillingschampionat. Certet utdeles til beste hund i «Beste hannhund/tispeklasse», plassert eller uplassert, som ikke er verken norsk utstillingschampion eller fullcertet. Dersom cert ved en feiltakelse tildeles fullcertet hund, overføres certet til rett hund når feilen oppdages.

Reglene om fullcertet hund gis ikke tilbakevirkende kraft.

For hunder av raser hvor raseklubb har bestemt at man ikke trenger storcert for å oppnå utstillingschampionat (men har krav til oppnådd bruksmeritt):

  • Hund som er under 2 år og har mottatt 1 lite cert og 1 storcert: Hunden er her å betrakte som fullcertet frem til den fyller 24 måneder. Ved fylte 24 måneder kan den motta cert på en utstilling (enten stor- eller lite cert). For hunder av raser hvor raseklubb har bestemt at man ikke trenger storcert for å oppnå utstillingschampionat (men har krav til oppnådd bruksmeritt):
  • Hund som er under 2 år anses som fullcertet når den har oppnådd 2 cert (lite cert eller storcert) uavhengig av om den oppfyller prøvekravene til utstillingschampionat eller ikke.
  • Hund som er over 2 år som har mottatt 3 cert, hvorav minst et etter fylte 24 måneder, anses som fullcertet frem til ev. prøvekrav oppnås.

NORSK UTSTILLINGSCHAMPIONAT (N UCH)

Generelle krav:

a) Tre ganger certifikat på utstilling i Norge under tre forskjellige dommere. Minst et av certifikatene må være vunnet på utstilling arrangert av NKK eller på utstilling hvor raseklubb er gitt anledning til å utdele certifikat tellende til championat på linje med certifikat vunnet på NKKs utstilling. Minst et av certifikatene må være vunnet ved fylte 24 måneders alder eller senere.

Raseklubber for raser med tilleggskrav for Norsk UCH kan velge vekk kravet om at et av cert må være vunnet på utstilling arrangert av NKK eller på utstilling hvor raseklubb er gitt anledning til å utdele certifikat tellende til championat på lik linje med certifikat vunnet på NKK-utstilling.

Disse reglene iverksettes fra 1.1.2015.

b) Hund som allerede har oppnådd nasjonalt utstillingschampionat blir norsk utstillingschampion med certifikat oppnådd på NKK-utstilling (eller på utstilling hvor raseklubb er gitt anledning til å utdele “storcert” (tilsvarende NKK-cert), med et cert i Norge ved fylte 2 år eller senere, og har oppnådd eventuelle tilleggskrav for rasen.

Tilleggskrav: GRUPPE 7 – STÅENDE FUGLEHUNDER

Samtlige raser (unntatt bracco italiano, drentsche patrijshond, gammel dansk hønsehund, italiensk spinone, stabyhoun):

En gang 1. premie i AK på jaktprøve for fuglehunder på en av følgende prøvetyper: Høyfjellsprøve, lavlandsprøve, skogsfuglprøve eller tilsvarende utenlandsk prøve.

Alternativt:

To ganger certifikat på utstilling, under to forskjellige dommere, samt 1. premie i VK på jaktprøve for fuglehunder på en av følgende prøvetyper: Høyfjellsprøve, lavlandsprøve, skogsfuglprøve eller tilsvarende utenlandsk prøve.

Raseklubber tilknyttet Fuglehundklubbenes forbund har valgt vekk kravet om at et av cert må være vunnet på utstilling arrangert av NKK eller på utstilling hvor raseklubb er gitt anledning til å utdele certifikat tellende til championat på lik linje med certifikat vunnet på NKK-utstilling. Minimum et certifikat må være oppnådd etter 1.1.2015.