Lover og vedtekter for NVK

Lover for Norsk Vorstehhund Klubb, stiftet 28. februar 1935.

NVK logoLovene er vedtatt av Ekstraordinært representantskap møte 27.05.2013. Sist endret av Representantskapet den 17.02.2019

Lovene er godkjent av Fuglehundklubbenes Forbund [29.05.2013, endringer 20.01.2015 og 2019]

Kap. 1 Innledende bestemmelser

§ 1-1 Organisasjon og virkeområde

Klubbens navn er Norsk Vorstehhund Klubb, og forkortes til NVK.

NVK er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet.

Klubben er medlemsklubb i Fuglehundklubbenes Forbund (FKF) som er et medlemsforbund i Norsk Kennel Klubb (NKK), og NVK og dens medlemmer er derfor forpliktet til å overholde FKFs og NKKs lover og bestemmelser.

NVK omfatter rasene Korthåret vorstehhund (KV), Strihåret vorstehhund (SV) og Langhåret vorstehhund (LV), og har det kynologiske ansvaret for KV, SV og LV i Norge.

NVK har verneting i Oslo.

§ 1-2 Formål 

NVK har til formål å ivareta vorstehhunden og hundeholders interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og utviklingen av den enkelte hunderase KV, SV og LV.
NVK skal også arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder, og for at avl av hunder skjer i ønsket retning, herunder:
 • ta vare på og utvikle vorstehhund rasene som allsidige, dyktige og sunne jakthunder for norske forhold
 • arbeide for å bevare rasene ut fra rasestandard  bidra til å fremme utviklingen av fysisk og psykisk sunne og sosialt tilpassede individer
 • ivareta rasenes interesser i forhold til myndigheter, andre organisasjoner og allmennheten
 • fremme et ansvarlig hundehold i samfunnet
 • fremme mulighetene for aktivitet med hund

 § 1-3 Definisjoner

Klubbens organer:
 • Representantskapet
 • Ekstraordinært Representantskap
 • Hovedstyret
 • Valgkomite
 • Avlsrådet
 • Distrikts grupper

Kap 2. Medlemskap og krav til dette

§ 2-1 Medlemskap

Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som medlem, kan anke avslag i henhold til NKKs til enhver tid gjeldende disiplinærbesemmelser. NVK har fire former for medlemskap: æresmedlem, hovedmedlem, sidemedlem og husstandsmedlem.

Alle medlemskategorier er fullverdige medlemmer. Husstandsmedlemmer mottar ikke Fuglehunden. Husstandsmedlemsskap kan oppnås av ektefeller, samboere og barn under 21 år, såfremt de tilhører samme husstand.

Utmelding må skje skriftlig/ epost.

Som æresmedlem kan utnevnes person som har utført et særdeles fortjenestefullt arbeid for klubben.

§ 2-2 Medlemskontingent

Alle medlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskapsmøte. I tillegg skal medlemmene betale en klubbkontingent fastsatt av NVKs representantskap.

Medlemmet har ingen rettigheter før kontingenten er betalt.

Æresmedlem betaler ingen kontingent.

§ 2-3 Medlemsplikter

Medlemmene er forpliktet til å støtte NVKs, FKFs og NKKs virksomhet samt å følge NVKs, FKFs og NKKs lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er fastsatt av NKK, FKF eller NVK.

§ 2-4 Opphør av medlemskap

Medlemskap i NVK opphører ved:
a) utmeldelse
b) strykning besluttet av NVKs hovedstyre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til NVK
c) strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK
d) vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7

§ 2-5 Disiplinær reaksjoner

NKKs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner gjelder i sin helhet.

§ 2-6 Habilitet

Alle tillitsvalgte i NVKs organer plikter å vurdere sin egen habilitet ved behandlingen av saker. Reises det tvil om personens egen vurdering av habilitet, skal dette avgjøres av det organ vedkommende er medlem av og møter i.

Kap. 3 Organisasjon

§ 3-1 Høyeste myndighet

Representantskapet (RS)
NVKs høyeste myndighet er Representantskapet (RS) og avholdes hvert år innen 1. mai.

RS fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med unntak av lovvedtak (som krever 2/3 flertall) og beslutning om oppløsning av klubben (som krever 3/4 flertall).

I tilfelle av stemmelikhet stemmes det over forslaget en gang til. Ved fortsatt stemmelikhet forkastes forslaget.

Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.

Det kan alltid kreves skriftlig avstemming.

Hovedstyret (HS)

HS består av leder, nestleder, avlsrådsleder, 4 styremedlemmer og 1 varamedlem som alle velges av representantskapet. Hovedstyret utformer
og fordeler aktuelle roller/oppgaver seg imellom jf. § 4-3.

Avlsrådet (AR)

AR er hovedstyrets rådgivende faglige organ i spørsmål vedrørende avl på raser tilsluttet NVK. ARs oppgaver og ansvarsfordeling skal beskrives i
vedtekter/instruks som er fastsatt av RS jf. § 3-4 pkt. g.

Distriktsgrupper

RS inndeler landet i regionale distrikter etter forslag av HS.

HS skal forsikre seg om at det i hvert distrikt finnes en valgkomite som fremmer forslag til og gjennomfører valg av en distriktsrepresentant. Ved behov kan HS oppnevne distriktsrepresentanter midlertidig inntil distriktets medlemmer selv har valgt en distriktsrepresentant.

Der forholdene ligger til rette for det, kan medlemmene i distriktet velge et distriktsgruppestyre med distriktsrepresentanten som leder.

Bare distriktets medlemmer jf. § 2-2, kan delta med stemmerett eller være valgbare ved distriktenes årsmøte.

Det skal til enhver tid forefinnes en instruks for distriktsrepresentanten og for NVKs distriktsgrupper foretatt av RS jf. § 3-4, pkt. g.

§3-2 Møte og stemmerett

Representantskapet (RS)

Representantskapet består av distriktsrepresentantene, eventuelt deres vararepresentanter når distriktsrepresentanten har meldt forfall, jf. § 2-2

Distriktsrepresentantene har møte-, tale-, forslags- og stemmerett. HS har møte-, tale- og forslagsrett. HS har ikke stemmerett.

På NVKs RS og ekstraordinært RS kan NKK og FKF møte med inntil 2 representanter hver som har talerett, men ikke stemmerett.

Møte og stemmerett har distriktene etter antall medlemmer, slik at hvert påbegynte 100 medlemmer pr. 31.12. utgjør en stemme i det påfølgende RS.

Fullmakter kan kun benyttes av valgte distriktsrepresentanter/varaer fra distriktsstyret, og kan kun gis til andre valgte distriktsrepresentanter.

Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte eller ved maksimalt én fullmakt.

Distriktsgruppenes Årsmøte

Alle NVKs medlemmer jf. § 2-2 for det år årsmøtet avholdes, har møterett og stemmerett på årsmøtet.

Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i NVK.

Det kan stemmes ved personlig fremmøte eller ved maksimalt én fullmakt. Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer.

I tilfelle av stemmelikhet stemmes det over forslaget en gang til. Ved fortsatt stemmelikhet forkastes forslaget.

§ 3-3 Innkalling

Representantskapsmøte og Årsmøtedato (distriktene) skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.

Det skal av styret innkalles til ordinært RS / Årsmøte med minst 2 ukers frist. Innkallingen skal sendes medlemmet pr post, e-post, i adressert
medlemsblad eller publiseres på klubbens nettsider.

Med innkallingen skal følge:
– Dagsorden
– Årsberetning
– Regnskap med revisors beretning
– Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.
– Handlingsplan
– Budsjett
– Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.

§ 3-4 Representantskapets (RS) og Årsmøtets oppgaver

Representantskapsmøte
Oppgaver er:
a) godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, fullmakt, innkallingen og dagsorden, samt å gi observatører rett til å være til stede.
b) oppnevne ordstyrer, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.
c) behandle årsberetning
d) godkjenne regnskap med revisors beretning
e) opprettelse og nedleggelse av distriktsgruppe
f) behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden. Benkeforslag er ikke tillatt, bare endringsforslag til rettidig
fremmede forslag
g) vedta instruks for organer som oppnevnes av RS.
h) vedta medlemskontingent og godkjenne budsjett for neste år
i) velge:
– leder for 1 år.
– nestleder for 1 år
– avlsrådsleder for 2 år
– 2-7 hovedstyremedlemmer for 2 år
– 1 varamedlem for 1 år
– revisor for 2 år og vararevisor for 1 år
– valgkomite består av leder, 2 medlemmer og vararepresentant for 1 år. Medlemmene velges for 3 år av gangen slik at kun en er på valg samtidig. Leder er den som er på valg.

Ved valg av hovedstyremedlemmer skal det ved stemmelikhet foretas omvalg.

Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i NVK.

Personer som er dømt av norske domstoler eller ilagt aktivitetsforbud av domstolene/Mattilsynet for dyremishandling etter Dyrevelfersloven kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.

Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt.  Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under RS.

Benkeforslag ved personvalg er ikke tillatt. (Likevel slik at det valgfritt kan reguleres unntak når det ikke foreligger kandidater eller tillitsvalgte trekker seg, i hovedregelen begrenset til to kandidater men likevel slik at det kan reguleres at det ikke er begrenset antall i helt særlige tilfeller der det er viktig for klubbens drift.

– Oppretter RS ved lovendring nye organer/tillitsverv eller det ikke foreligger kandidater til ledige tillitsverv, kan RS i samme møte velge tillitspersoner til nyopprettede eller ledige verv uten at forslag påkandidater har vært fremmet på fastsatt måte.

Distriktenes Årsmøte

Oppgaver er:
a) godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, fullmakt, innkallingen og dagsorden
b) oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet
c) behandle årsberetning
d) godkjenne regnskap med revisors beretning
f) behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden. Benkeforslag er ikke tillatt, bare endringsforslag til rettidig
fremmede forslag g) vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet
h) godkjenne budsjett for neste år
i) velge:
– leder for 1 år
– 2-7 styremedlemmer for 2 år
– varamedlemmer for 1 år
– revisor for 2 år og vararevisor for 1 år
– 1 medlem av valgkomiteen for 3 år og vararepresentant for 1 år

Ved valg av distriktsstyremedlemmer skal det ved stemmelikhet foretas omvalg.

Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i NVK.

Personer som er dømt av norske domstoler eller ilagt aktivitetsforbud av domstolene/Mattilsynet for dyremishandling etter Dyrevelferdsloven kan
ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.

Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under RS årsmøtet.

Benkeforslag ved personvalg er ikke tillatt. (Likevel slik at det valgfritt kan reguleres unntak når det ikke foreligger kandidater eller tillitsvalgte trekker seg, i hovedregelen begrenset til to kandidater men likevel slik at det kan reguleres at det ikke er begrenset antall i helt særlige tilfeller der det er viktig for klubbens drift.

Oppretter Årsmøte ved instrukser nye tillitsverv eller det ikke foreligger kandidater til ledige tillitsverv, kan Årsmøte i samme møte velge
tillitspersoner til nyopprettede eller ledige verv uten at forslag på kandidater har vært fremmet på fastsatt måte.

§ 3-5 Ekstraordinært RS / Årsmøte

Ekstraordinært RS avholdes hvis RS, HS eller minst 10 % av medlemmene forlanger det.

Møtet holdes senest 8 uker etter at kravet er fremsatt.

Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller
forslag kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt.

Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under ekstraordinært RS også ved valg.

Reglene for ordinært RS gjelder for øvrig så langt de passer. Ved valg; Forslag må være valgkomiteen i hende senest 7 dager før ekstraordinært årsmøte. Valgkomiteens innstilling må foreligge senest 2 dager før
ekstraordinært årsmøte.

Kap. 4 Styret m.v.

§ 4-1 Hovedstyret (HS)

Hovedstyret (HS) er klubbens høyeste myndighet mellom Representantskapsmøtene.

§ 4-2 Vedtak og representasjon

HS og distriktsstyret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede.

HS og distriktsstyret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føres protokoll fra styremøtene og de skal være tilgjengelig for medlemmene, FKF og NKK.

§ 4-3 Hovedstyrets (HS) oppgaver er:

– lede klubben mellom Representantskapsmøtene
– avholde RS og distriktskonferanse
– drive klubben i samsvar med NVKs formål og lover
– gjennomføre beslutninger truffet av RS, oppnevne komiteer og representanter for NVK og utarbeide retningslinjer eller arbeidsinstrukser for
disse
– påse at klubbens organer drives i samsvar med NVKs lover
– tildele medlemmer Æresmedlemskap jf. § 2-1, 4. ledd etter godkjenning av RS, Gullmerke, Vorstehhundstatuetten og hedersbevisninger som klubben har. Tildeling av overnevnte hedersbevisninger kan gjøres på RS, distriktskonferanse, landstreff eller jubileumsarrangement
– søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber eventuelt via den lokale NKK-regionen
– velge/oppnevne jaktrådsleder, sekretær og kasserer innenfor eller utenfor styret.

Distriktsstyrets oppgave er:

– lede distriktet mellom Årsmøtene
– avholde Årsmøte
– drive distriktet i samsvar med NVKs formål
– gjennomføre beslutninger truffet av Årsmøtet
– distriktene skal aktivt orientere medlemmene om saker til RS
– oppnevne komiteer og representanter for distriktene og utarbeide retningslinjer eller arbeidsinstrukser for disse
– tildele medlemmer hedersbevisninger som distriktet har. Tildeling av hederstegn kan gjøres på distriktets arrangementer i henhold til kriterier
fastsatt av distriktet.
– søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber.

Kap. 5 RS og Årsmøtevalgte verv/komiteer

§ 5-1 Valgkomite

Valgkomiteen består av leder, 2 medlemmer og 1 vararepresentant. Medlemmene velges for 3 år av gangen slik at kun en er på valg. Leder er
den som er på valg. Leder har ansvar for komiteens arbeid.

Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes på RS og distriktenes årsmøter.

§ 5-2 Revisor

RS og Årsmøtet velger revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til RS og årsmøtet.

Revisor velges blant personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.

Kap. 6 Diverse bestemmelser

§ 6-1 Lovendringer

Lovendringer kan skje på ordinært RS og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av disse må sendes FKFs styre for godkjennelse, men
trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.

§ 6-2 Tolking av lovene

NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av tilknytningen til NKK jf. NKKs lover § 6-1.

§ 6-3 Vedtekter

Vedtekter og instrukser til NVKs ulike organer skal følge denne lov i egne vedlegg. Endringer i disse kan kun vedtas av RS.

§ 6-4 Oppløsning

For å oppløse klubben kreves det minst 3/4 flertall på ordinært representantskapsmøte. Beslutningen må stadfestes på ekstraordinært
representantskapsmøte med minst 3/4 flertall. Først etter annen gangs vedtak trer beslutningen om oppløsning i kraft.

Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av Resentantskapet bestemt formål. Bestemmer ikke Representantskapet noe spesielt tilfaller midlene
NKK.

§ 6-5 Flertallsdefinisjoner

De til enhver tid gjeldende flertallsdefinisjoner i NKKs lovmal for klubber skal legges til grunn.

Simpelt flertall:

 • Flest stemmer

Alminnelig flertall:

 • 50 % +1 av de avgitte stemmer.
 • Blanke stemmer teller ikke.

Absolutt flertall:

 • 50 % +1 av de avgitte stemmer.
 • Blanke stemmer teller.

Kvalifisert flertall:

 • 2/3, 3/4 eller annet vedtektsfestet flertall.
 • Blanke stemmer teller.
 • Bruk er vedtektsfestet.

 

Vedlegg til Lover for Norsk Vorstehhund Klubb 

Vedtekter for NVK

Vedtekter for NVKs distriktsgrupper

Organisatorisk tilknytning
NVK ………………. er ei distriktsgruppe i Norsk Vorstehhund klubb (NVK), og underlagt NVKs lover.
Dersom gruppa skulle bli oppløst, tilfaller alle eiendeler NVK.

Organisering av distrikter

NVKs distrikter kan organiseres på to måter. Distrikter med distriktsrepresentant og styre, og distrikt kun med distriktsrepresentant. Begge med valgkomiteer. Distriktsrepresentantene og valgkomiteer godkjennes av RS

Alle medlemmer i NVK bosatt i ………………. blir automatisk medlemmer i …………… gruppa, dersom medlemmet ikke meddeler annen distriktstilknytning. Dersom man meddeler annen distriktstilknytning, vil dette gjøres gjeldene fra 1.1. påfølgende år.

Distriktsrepresentant (DR)
Alle distriktene skal ha sin distriktsrepresentant (DR). DR er bindeleddet mellom distriktets medlemmer, klubbens sentrale organer og andre distrikter. DR er medlem av NVKs representantskap.

Distriktsrepresentant (DR) velges av og blant medlemmene i det aktuelle distrikt for 1 år av gangen.

Der virksomheten er organisert i en distriktsgruppe, foretas valgene på distriktsgruppas årsmøte. I andre distrikter har valgkomiteen ansvaret for avvikling av valget. I disse distriktene skjer valget ved at stemmesedler /epost sendes inn til valgkomiteens leder i henhold til de frister som valgkomiteen setter.

Forslag til DR, til medlemmer av valgkomiteen og eventuelt andre verv, skal kunngjøres for distriktets medlemmer på hensiktsmessig måte senest 14. dager før valget. Både valgkomiteens forslag, og eventuelt andre innkomne forslag, skal kunngjøres. Personer som foreslås må ha sagt seg villige.

Resultatet av valget meddeles medlemmene og hovedstyret i NVK senest 5 uker før representantskapsmøtet.

Distrikt med distriktsstyre

Distriktets medlemmer organiserer seg fortrinnsvis i en distriktsgruppe ledet av et styre (gruppestyre) med DR som leder. For virksomheten i distriktsgruppene gjelder NVKs lover og vedtekter for NVKs distriktsgrupper.

Årsmøtet
NVK ………………s høyeste organ er årsmøtet.

Alle NVK  …..s medlemmer jf. Lover for Norsk Vorstehhund klubb § 2-1 for det år årsmøtet avholdes har møterett og stemmerett på årsmøtet. Det kan stemmes ved personlig fremmøte eller ved maks en fullmakt.

Årsmøtet fatter sine vedtak ved alminnelig flertall av fremmøtte stemmer.

I tilfelle stemmelikhet stemmes det over forslaget en gang til. Ved fortsatt stemmelikhet forkastes forslaget.

Styret

Distriktsstyret i …………   leder aktiviteten innenfor rammen av NVKs lover, distriktets vedtekter og de rammer som er fastsatt i distriktets årsmøte og klubbens sentrale organer. Ved stemmelikhet i distriktsstyret, har leder dobbeltstemme.

Ved behov kan distriktsstyret delegere avgrensede oppgaver til medlemmer utenfor styret.

Distrikt uten distriktsstyre

Der forholdene ikke ligger til rette for organisering i eget distriktsstyre, skal det velges en distriktsrepresentant og en valgkomite som har ansvar for valg av DR.

Hovedstyret skal forsikre seg om at det i hvert distrikt finnes en valgkomite som fremmer forslag til og gjennomfører valg av en distriktsrepresentant. Ved behov kan hovedstyret oppnevne DR midlertidig for inntil et år av gangen jf. Norsk Vorstehhunds lover § 3-4, inntil distriktet selv har valgt en distriktsrepresentant.

Økonomi og budsjett
Inntekter fra arrangementer og aktiviteter i distriktet går i sin helhet til distriktsgruppas kasse, og utgiftene til virksomheten i distriktet skal vanligvis dekkes av denne kassa.

Distriktsgruppene kan søke NVK sentralt om økonomisk støtte til spesielle tiltak.

Distriktsgruppestyret/DR skal avlegge årsregnskap med balanse overfor eget årsmøte eller bekjentgjøre det for medlemmene på annen måte.
Når virksomheten er organisert i ei distriktsgruppe, skal regnskapet være revidert. Regnskapet skal bekjentgjøres for hovedstyret i årsrapporten.

Distriktsgruppene/DR skal utarbeide handlingsplan og budsjett for distriktets virksomhet som sendes hovedstyret sammen med årsrapport for foregående års aktiviteter og regnskap senest 5 uker før representantskapsmøtet.

Vedtekter for NVKs avlsråd

Mandat

Avlsrådet er hovedstyrets rådgivende faglige og utøvende organ i spørsmål vedrørende avl på raser tilsluttet Norsk Vorstehhund klubb (NVK).

Avlsrådet konstitueres og arbeider i tråd med vedtekter og instrukser fastsatt av representantskapet (RS).

NVK har som ambisjon å drive sitt avlsarbeid på et kunnskapsbasert avlsfaglig grunnlag og skal til enhver tid bruke de beste verktøyene som er tilgjengelige for å sikre at man arbeider med sikte på å oppfylle målene i avlsplan/rasespesifikk avlsstrategi (RAS).

Avlskriteriene er et eget vedlegg til vedtekter for NVK og fastsettes av RS.

Formål

Det avlsfaglige arbeidet i NVK har som formål å bedre rasene som helhet. Avlsrådet er et rådgivende organ. Ansvaret for avlen hviler på oppdretter og hannhundeier.

Avlsrådets overordnede formål er å arbeide for at flest mulig hunder innenfor de raser som NVK har kynologisk ansvar for:

–        er psykisk og fysisk sunne hunder

–        har utmerkede egenskaper som allsidige stående fuglehunder for norske forhold

I tillegg har Avlsrådet ansvar for at klubbens avlsarbeid gjenspeiler de overordnede målsettingene i Avlsplanen/RAS, og tilrettelegger og fremmer tiltak som kan være til hjelp for oppdrettere og hanhundeiere for å målrette det praktiske avlsarbeidet. Videre skal Avlsrådet gjennomføre tiltak i avlsmessig sammenheng som vedtas av RS og klubbens hovedstyre.

Sammensetning og organisering

Avlsrådet består av avlsrådsleder, rasekontakter og datakyndig medhjelper.

Avlsrådets leder velges av RS, jf. Lover for Norsk Vorstehhund klubb §3-4, Datakyndig medhjelper  og rasekontakter oppnevnes av hovedstyret. Rasekontakter oppnevnes for 3 år. Oppnevnelse av rasekontakter skal skje slik at nødvendig kontinuitet i avlsarbeidet sikres.

Rasekontaktene kan ikke samtidig være leder av avlsrådet.

Avlsrådets leder

Avlsrådets leder er medlem av hovedstyret og bindeleddet mellom avlsrådet og hovedstyret. Avlsrådets leder skal fungere som en leder og koordinator for avlsrådets virksomhet og bør ha avlsfaglig kompetanse som kan være til hjelp og støtte for rasekontaktene i deres arbeid.

Avlsrådets leder skal sørge for at det faglige arbeidet i avlsrådet er optimalt med hensyn til bruk av faglige tiltak og hjelpemidler og følger de retningslinjer som gis av RS og hovedstyret.

Dersom avlsrådets leder har forfall til møte i hovedstyret bør en av rasekontaktene stille på hovedstyremøtet. Rasekontaktene har kun tale- og forslagsrett i saker som gjelder avl.

I forbindelse med distriktskonferansen og representantskapsmøtet har avlsrådets leder ansvar for at det framlegges rapport over avlsrådets virksomhet siste år for hver av rasene sett i forhold til avlsplan, samt planer og eventuelle forslag til endringer i avlsarbeidet for kommende år.

Rasekontakter

Rasekontaktene skal ivareta og  gjennomføre det daglige arbeidet med tiltak og oppgaver for den rasen de representerer i avlsrådet.

Det oppnevnes 1-3 rasekontakter for hver rase avhengig av rasens størrelse/antall parringer. Rasekontaktene arbeider selvstendig innenfor de rammer og oppgaver som tildeles av RS, hovedstyret og avlsrådsleder, og fordeler oppgaver seg i mellom etter kapasitet og kompetanse.

Rasekontaktene skal sammen med avlsrådets leder arbeide med å bearbeide avlsaktuelle opplysninger om rasen og formidle disse opplysningene videre til aktuelle brukere. Herunder vurdere parringer etter de til enhver tid gjeldende avlskriteriene for godkjente/andre/ikke godkjente parringer.

Datakyndig

Det oppnevnes minst en person som primært skal være Avlsrådets ressurs i forhold til IT og datakompetanse. Personen arbeider i nær tilknytning til avlsrådet og er underlagt avlsrådets leder.

Økonomi

Avlsrådet skal hvert år under klubbens budsjettbehandling legge fram for hovedstyret et forslag til arbeidsplan og et budsjett for avlsrådets virksomhet kommende år. Avlsrådets budsjettforslag innarbeides i klubbens budsjett.

Instrukser for NVK

Instruks for hovedstyret (HS)

Hovedstyrets ansvar og arbeidsoppgaver fremgår av denne instruks. Instruksen er fastsatt av RS og endringer foretas av RS.

HS skal påse at klubbens organer og komiteer gjennomfører tildelte oppgaver, og følger de rammer som er gitt.

HS skal selv representere eller ha delegert representasjon av NVK utad, og aktivt delta i fora som har betydning for våre raser, herunder representere NVK i FKF og NKK

HS er mottaker og administrator av innkommende henvendelser til klubben og innkasserer medlemskontingenten til NVK.

HS skal tilrettelegge for og selv aktiv ta initiativ til saker som skal fremmes for RS

HS skal utarbeide en langtidsplan med oversikt over og iverksette tiltak for å gjennomføre faste og tildelte oppgaver til NVK. I tillegg skal HS årlig utarbeide en handlingsplan etter vedtak fra RS

HS skal skaffe distriktsgruppene/DR informasjon og hjelp til deres arbeid, og som ledd i dette:

–        informere om hovedstyrets arbeid gjennom sakslister/styrereferat eller på annen måte

–        medlemsoversikt til distriktene

–        gi oversikt over nye registrerte valper i distriktet

–        være behjelpelig, på forespørsel, med å skaffe instruktører og hjelpemidler til gjennomføring av arrangement

–        informere om tidsfrister for søknader om jaktprøver og andre arrangement

–        innkalling til representantskapsmøter/distriktskonferanser jf. Lover for Norsk Vorstehhund klubb, § 3-3.

–        annen hjelp distriktene har behov for

–        Informere DR om relevante saker som er til behandling i NVK, FKF og NKK

HS skal til enhver tid ha utarbeidet instrukser til faste og oppnevnte komiteer / arbeidsutvalg / funksjoner som faller inn under HS’s ansvarsområde

Faste funksjoner til HS er:

 • Jaktråd
 • Nettredaksjon
 • Fuglehunden
 • Kasserer
 • Sekretær

Distriktskonferanse

Dagen(e) før ordinært representantskapsmøte skal det avholdes distriktskonferanse der distriktsrepresentantene møter hovedstyret og øvrige personer som hovedstyret eller distriktsrepresentantene ønsker skal delta.

På distriktskonferansen skal distriktsrepresentantene motta orientering om sakene som skal fremmes på ordinært representantskapsmøte samt behandle alle saker av betydning for distriktene, klubbens formål og drift i tillegg til saker av hunde-/avlsfaglig art som ikke naturlig hører til under representantskapsmøtets dagsorden.

På distriktskonferansen skal det ikke treffes beslutning i saker som er meldt på dagsorden til ordinært representantskapsmøte, men på Distriktskonferansen kan det treffes beslutninger i saker som nevnt ovenfor.

Det kan også innkalles til distriktskonferanse uavhengig av representantskapsmøtet når hovedstyret mener dette er viktig for klubben. Innkalling skjer med minst en måneds varsel. På frittstående distriktskonferanse skal det ikke treffes beslutninger som naturlig hører til under representantskapsmøtets dagsorden.

HS foreslår møteleder og referent(er) til distriktskonferansen.

Instruks for NVKs distriktsrepresentanter (DR)

Distriktsrepresentantens ansvar og arbeidsoppgaver fremgår av denne instruks. Instruksen er fastsatt av RS og endringer foretas av RS.

Distriktsrepresentanten skal lede virksomheten i distriktet og arbeide som bindeledd mellom distriktets medlemmer og klubbens øvrige organer. Oppgaver og aktivitetsnivå tilpasses forholdene i det enkelte distrikt. Aktuelle oppgaver for distriktsrepresentantene er:

Drive opplysningsarbeid om NVK og våre raser

Arrangere samlinger, jaktprøver og utstillinger

Arrangere dressurkurs, sau/hund-dressur og lignende

Koordinere aktivitetene med andre lokale fuglehundklubber slik at dobbeltarbeid unngås og at aktivitetene supplerer hverandre mer enn konkurrerer. Der det ligger til rette for det kan aktivitetene kanaliseres gjennom de lokale distriktsklubbene

Orientere medlemmene i distriktet om saker som skal behandles på RS

Informere om relevante saker som er til behandling i NVK, FKF og NKK

Skaffe stoff til Fuglehunden

Påse at valgkomiteen er i arbeid slik at tidsfristene jf. Lover for Norsk Vorstehhund Klubb § 3-3 kan overholdes.

Instruks for NVKs avlsråd

Avlsrådets ansvar og arbeidsoppgaver fremgår av denne instruks. Instruksen er fastsatt av representantskapet og endringer foretas av representantskapet.

Avlsrådets ansvar/arbeidsoppgaver

Avlsrådet kan knytte til seg personer/grupper av personer med spesiell faglig kompetanse innen områder som berører avlsrådets virksomhet. Dette kan være personer som ikke er medlemmer i NVK.

Avlsrådet bør komme sammen til møte minst 4 ganger hvert år og ut over dette ved behov. Leder av hovedstyret skal inviteres til disse møtene og kan møte etter egen vurdering. Det utarbeides referater fra møtene som formidles til hovedstyret og distriktene.

Avlsrådet skal til enhver tid vurdere gjeldende avlskriterier og fremme evt. forslag til endringer for RS.

Avlsrådets leder:

Ansvar/arbeidsoppgaver:

–        følge opp vedtak i hovedstyret/RS vedrørende avl

–        innkalle til møte minst 4 ganger pr år og ut over dette ved behov.

–        representere NVKs avlsråd i samarbeidsorganer med andre raseklubber.

–        planlegging og tilrettelegging av det langsiktige arbeidet med å nå målsettinger i Avlsplanen/RAS .

–        Kontinuerlig vurdere og evaluere Avlsplan/RAS og fremme forslag til endringer ved behov.

–        sørge for ajourføring av kontaktopplysninger til avlsrådet på internett og i Fuglehunden.

–        ansvar for utarbeidelse av avlsrådets årsrapport. Årsrapporten skal blant annet inneholde en oversikt over avlsrådets virksomhet, en presentasjon av avlsaktuelle data for alle rasene og en plan for arbeidet i kommende år.

–        ansvar for at avlsrådet leverer ønsket innhold til årbok/internettside

–        ansvar for at liste over godkjente avlshunder med indekser legges ut på nettsiden 2 ganger pr år.

–        holde kontakt med spesialklubbene for vorstehrasene i de andre nordiske landene.

–        ansvar for løpende å vurdere behovet for endringer i jaktprøveskjemaer og registreringsprogram. Ønsker om endringer tas opp med de andre raseklubbene for stående fuglehunder og FKF.

–        sørge for at det faglige arbeidet i AR følger de til en hver tid mest faglig riktige og oppdaterte retningslinjer. Dersom konflikt med vedtatt avlsplan, må det fremmes sak til RS som beskriver forholdet og foreslå endringer til avlsplanen.

–        Sammen med datakyndig sørge for innhenting og bearbeiding av nødvendige og nyttige avlsfaglige data hovedsakelig basert på opplysninger fra DogWeb og eventuelt andre aktuelle datakilder.

–        ansvar for til enhver tid å vurdere faglige kriterier for avlsgodkjenning basert på rasens status, og sammen med resten av avlsrådet fremme forslag til RS på endringer av avlskriterier.

–        følge opp og vurdere innarbeidelse av avlsrestriksjoner basert på veterinærmedisinsk kunnskap om arvelige lidelser.

–        sørge for annonsering av klubbens valpeformidling i aktuelle tidsskrifter.

Datakyndig:

Ansvar/arbeidsoppgaver:

–        sørge for å framskaffe og bearbeide elektroniske data fra tilgjengelige kilder som avlsrådet trenger i sitt faglige arbeid.

–        være behjelpelig med å utarbeide nødvendige rapporter til det løpende arbeidet i avlsrådet, årsrapporter og nettside.

–        vurdere og evaluere  dataløsninger som ivaretar nettsidens avlsfaglige oppdatering.

Rasekontakter:

Ansvar/arbeidsoppgaver:

–        være kontaktperson for oppdrettere som henvender seg til avlsrådet vedrørende parringer

–        vurdere parringer innenfor de til enhver tid gjeldende avlskriteriene for godkjent/andre/ikke godkjente parringer.

–        utarbeide lister over godkjente parringer og registrere parringene på NVKs hjemmeside samt videresende disse til Fuglehunden.

–        gi informasjon til medlemmer om spørsmål vedrørende avl

–        følge opp eiere av nye importer og oppfordre disse til å vise fram sine hunder på jaktprøver/utstillinger.

–        ved forespørsel opplyse om hvilke hunder som oppfyller minimumskravene for vurdering brukt i avl. Evt. andre lister som gir avlsmessig nyttig info.

LAST NED: Arbeidsinstrukser (PDF)