Reglement for NVKs hedersbevisninger

Dette er reglene for tildeling av Æresmedlemsskap, Gullmerke og Sølvmerke.

Vedtatt på Representantskapsmøtet i NVK februar 2023.

Reglement for Norsk Vorstehhund Klubb sine hedersbevisninger

1. Formål

Norsk Vorstehhund klubb (NVK) kan tildele Sølvmerke, Gullmerke eller et Æresmedlemskap, som er NVKs høyeste utmerkelse. Personer som gjennom en årrekke har utført særlig aktiv innsats for klubben eller dets medlemmer, kan bli foreslått overfor hovedstyret (HS).

I utdeling av et hederstegn legges det stor vekt at personen etterlever NVK sine visjoner.

Som Æresmedlem får man et livslangt fritt medlemskap i klubben og bør inviteres til jubileer og andre store tilstelninger i klubben.

2. Målsetting

NVK ønsker at våre ildsjeler som gjennom en årrekke jobber for vår klubb og dets medlemmer skal få en hedersplass i vår klubb. Dette mener vi at kan resultere i videre jobbing for fremgang av NVK som klubb, våre raser og som samfunnsaktør.

Utmerkelser skal publiseres på NVK sine hjemmesider og i klubbens medier.

3. Behandling av forslag

Hovedstyret fatter beslutninger og tildeler utmerkelser for sølv- og gullmerke.

Det nedsettes en Hedersbevisningskomite (HBK) som skal behandle innkomne forslag fra HS. Komiteen utnevnes av hovedstyret (HS).

Æresmedlemskap kan kun vedtas av et enstemmig Representantskap (RS). HS plikter å fremlegge HBK sin innstilling ved forslag til Æresmedlemskap ovenfor RS.

Hedersbevisningskomite vil bestå av:

En person fra hovedstyret (leder av utvalget)
Et Æresmedlem eller person som innehar Gullmerke
To Distrikts-representanter

Komiteen vurderer forslagene fra HS en gang i året og gjør en innstilling av kandidater. HS innkaller til møte med Distriktsreresentantene hvor innstillingen vil bli drøftet.

Vedtaket av dette møtet fremmes for RS til beslutning.

4. Sølvmerket (Ildsjel)

Hederstegn i sølv med diplom kan ifølge NVKs vedtekter tildeles personer som gjennom en årrekke har utført en særlig aktiv innsats for NVK eller dets medlemmer. Kan også tildeles personer som ikke er medlem av NVK.

Kriterier:

– Vært/er aktiv i klubbens gjennomføringer til klubbens aktiviteter  
– Gjennom en årrekke vært leder eller styremedlem i HS/distriktsklubb
– Eller på annen måte gjort en spesiell innsats for klubbens medlemmer

Tildeles av HS. Kandidater kan fremmes av hovedstyret eller etter forslag fra distriktsklubb.

5. Gullmerket

Hederstegn i gull med diplom kan tildeles et medlem av NVK. Det kan tildeles til personer som gjennom en årrekke har utført særlig aktiv innsats for NVK eller dets medlemmer.

Kriterier for gullmerket:

Vært aktiv i klubben i minimum 15 år
Vært/er leder eller styremedlem i hovedstyre eller distriktsklubb, eller vært med i utvalg nedsatt av NVKs styre
Vært med på å gjennomføre viktige milepæler for NVK
Jobbet målrettet for rasens fremgang
God ambassadør for NVK

6. Æresmedlem

Som æresmedlem kan utnevnes person som har utført et særdeles fortjenestefullt arbeid for klubben, og bare i helt sjeldne tilfeller vil gode prestasjoner med hund i seg selv være nok for å tildele æresmedlemskap.

Kriterier:

Må tidligere ha blitt tildelt NVKs gullmerke.
Må ha gjennom en årrekke ha nedlagt en betydelig innsats for NVK og dets medlemmer
Gjennom sitt arbeid med en av de hunderasene NVK har det kynologiske ansvar for, dokumentert fremragende resultater.

7. Forslag på kandidater

Forslag til kandidater til hederstegn kan kun fremmes av distriktene og HS.

Forslagene skal være skriftlige, inneholde CV og begrunnelse for forslaget.

Æresmedlemmer utnevnes av RS etter innstilling fra HS.

HS fatter beslutning i saker som gjelder Sølv og Gullmerke.

HS plikter å sende innkommende forslag til Æresmedlemskap til  behandling i HBK.

Forslag være HS i hende innen 1. november.

8. Tilbaketrekking av utmerkelse

Særdeles alvorlige tillitsbrudd som kan bringe klubben eller sporten i vanry, kan medføre tilbaketrekking av gitt utmerkelse.

Ved eksklusjon skal det vurderes tap av hederstegn.

Dette kan ankes til ankeutvalget i FKF.