NVKs utdanningstilskudd

§ 1 Opprettelse

Norsk Vorstehhund Klubbs utdanningstilskudd ble godkjent på NVKs Representantskapsmøte (RS) 12. februar 2023.

§ 2 Formue

Tilskuddet utgjør ved opprettelsen kr. 30.000. Styret i NVK skal ved hvert årsskifte vurdere hvor stort beløp som kan benyttes til utdanningsaktiviteter for det kommende året, og legge dette fram til RS for behandling.

§ 3 Formål

Tilskuddets formål er å gi støtte til opplæringstiltak for enkeltmedlemmer i NVK der opplæringen er i klubbens interesse, er relevant i forhold til klubbens aktiviteter, og ikke kan dekkes av enkeltmedlemmets eget distrikt. Med opplæringstiltak menes utdanning som gir en autorisasjon.

§ 4 Forvaltning

Tilskuddet forvaltes av et styre på tre medlemmer. Styret for forvaltningen utpekes av klubbens hovedstyre for ett år av gangen, og skal bestå av leder i NVK, en Distriktsrepresentant (DR) og et medlem i NVK. Leder i NVK er styrets leder. Styret er beslutningsdyktig når to av tre medlemmer deltar. Ved stemmelikhet er leders stemme utslagsgivende. Enkeltmedlem i NVK sender søknad om støtte til gjennomført utdanningsaktivitet til styret med begrunnelse og budsjett.
Krav:
– Det skal først være søkt eget distrikt om støtte til utdanningen.
– Anbefaling fra eget distrikt skal vedlegges søknaden.
Søknadsfrister er: 1. februar og 1. september.

§ 5 Bestemmelser og regnskap

Styret fastsetter bestemmelser om tilskuddets administrasjon og forvaltning, herunder bidragsmottakers plikter og rettigheter.

§ 6 Endring av fondets statutter – oppløsing

Endringer av statuttene kan vedtas av Representantskapet i NVK.

§ 7 Ikrafttredelse

Disse statutter trer i kraft etter vedtak i NVK Representantskap 2024.