Representantskapsmøte 2019

Klubbens høyeste organ har talt - årets DK og RS er over på Olavsgaard ved Lillestrøm.

NB: Artikkelen oppdateres – NB: Dette er et uoffisielt referat. Offisiell, underskrevet protokoll kommer.

Sakliste

Møtet satt kl. 12.45

Last ned saklista her

 1. Innkalling, sakliste godkjent. Antall stemmer: 18 stemmer inkl fullmakter. Bifalt.
 2. Valg av ordstyrer: Styret foreslår Marius Kjønsberg. Bifalt.
 3. Valg av referent: Styret foreslår Bente Øfjord. Bifalt. Protokoll: Geir Sve og Roger Brenden. Bifalt. Tellekorps: Bente Øfjord, Britt Svendsen. Bifalt.
 4. Nye distriktsrepresentanter: Agder: Nina Helene Helle
  Finnmark: Petter Kaald
  Møre og Romsdal: Frode Erlandsen
  Troms: Anne Maj Krogh
  Trøndelag: Geir Sve
  Østfold: Henrik Fossum. Alle godkjent.
 5. Distriktenes valgkomiteer. Godkjent.
 6. Hovedstyrets årsberetning 2018. Godkjent.
 7. Regnskap for 2018. Regnskapet er oppgjort med overskudd 52.000 kr. Stabilt medlemstall. Største utgift er bladet Fuglehunden. Overskudd 8500 fra NM høyfjell, til tross for ekstra 18.000 i terrengleie. Det er restlager av premier, håndmalte glass, kan selges til distriktene. Revisjonsberetningen ble lest opp. Godkjent.
 8. Styrets handlingsplan for NVK i 2019:
   Systematisere sponsorinnhenting
   Rekruttering av nye medlemmer
   Planlegge nytt avlsseminar
   Planlegge og gjennomføre eksteriørdommerkonferanse i 2020
   NM skog 2020  (NVK Trøndelag) . Tillegg:  Nytt punkt: Økt kontakt og besøk i distriktene. Vedtatt.
 9. Avlsplan/RAS 2020-2025 for KV. Tillegg: Data og figurer skal tilføyes. Vedtatt med disse endringer.
 10. Avlskriterer KV endring. AR har endring til tekst (i stedet for «3.UK/AK» til «jaktpremiert»). Innkommet forslag fra Trøndelag: Krav til premiering for godkjent avlshund opprettholdes som i dag. Avstemning: Hovedstyrets forslag: 3 stemmer for, 15 stemmer mot. Styrets forslag avvist. Dagens regelverk om premieringskrav opprettholdes. Styrets forslag om utstillingskrav: Godkjent avlshund må ha vært stilt på minst to utstillinger, hvorav en med resultat minimum Very Good.  11 stemmer for. 7 stemmer for endringsforslag fra Oslo/Akershus (heve utstillingskrav til Very Good). OA-forslag faller. Styrets innstilling vedtatt. Hannhundkrav 12 år: 16 mot 2. Vedtatt.  Resterende forslag: 17 for, 1 mot. Vedtatt.
 11. Avlsplan/RAS 2020-2015 for SV: Tillegg: Data og figurer skal tilføyes. Vedtatt med 17 mot 1 stemme.
 12. Avlskriterer SV endring, side 81: Styrets forslag: Endre til krav om «jaktpremiering». 3 stemmer for. Mot: 15 stemmer, for å oppretteholde dagens krav om premiering for avlsgodkjenning (forslag fra Trøndelag). Styrets forslag er dermed avvist. Øvrige endringer, inkl.krav til «andre parringer» (Ikke krav til premie, men må ha startet på jaktprøve og vært vist på utstilling): Vedtatt med 17 mot 1 stemme.
 13. Avlsplan/RAS 2020-2025 for LV: Tillegg: Data og figurer skal tilføyes. Vedtatt med 17 mot 1 stemme.
 14. Etablering av utstillingspris for hver rase. Forslag fra styret. Endringsforslag fra Buskerud på poengberegning trekkes, og avlsrådet får mandat til å utforme poengberegningen. Gjelder for hele kalenderåret 2019.  Offentliggjøres snarest på nettsiden. Vedtatt enstemmig.
 15. NM lag: endrede uttakskriterer i punkt 1, 2 og 3 fra styret. Pluss nytt punkt 13 fra Møre og Romsdal om habilitet: Enstemmig vedtatt.
 16. Årets allroundhund NVK, endring av kriterier, side 112: Enstemmig vedtatt.
 17. NVKs lover, tilpasning av lovmal, side 114: Hedmark/Oppland støtter styrets innstilling om å endre til «2-7 styremedlemmer». Tilføyelse: ikrafttrer etter årets RS. Avstemning for punktene 17 og 18 under ett. Krav til 2/3 flertall. Enstemmig vedtatt.
 18. NVKs lover, forslag til endring: (Enstemmig vedtatt, se over).
 19. DK/RS tidspunkt og varighet, endringsforslag fra Møre og Romsdal: Tre dagers DK/RS: 3 stemmer. Styrets innstilling om 2 dager: 15 stemmer. Endringsforslaget er dermed avvist.  Tidspunkt: Oppfordring om å holde senest første helg i februar: Enstemmig vedtatt.
 20. NVK Hedmark/Oppland, distriktet ønsjer å endre navn til Innlandet fra 1.1.2020, støttes av styret. Enstemmig vedtatt.
 21. Godtgjøring for tillitsvalgte i NVK, s. 134, pluss tillegg fra Hedmark/Oppland: Avlsrådsmedlemmer får 2000 kr. Vedtatt med 17 mot 1 stemme. Økt årlig utgift for klubben ca. 30.000 kr.
 22. Kontingent 2020: 500 kr uendret. Vedtatt.
 23. (Møre og Romsdal måtte forlate møtet. Fullmakt gitt til Hedmark/Oppland.)
 24. Budsjett 2019: Kasserer Bente Holm presenterte budsjettforslaget fra styret. Lagt opp til underskudd på ca 60.000 kr. Det ble litt debatt rundt budsjettpunktet om å sette av 60.000 kroner til gentesting av hunder. Avlsrådsleder viste til at dette prosjektet forhåpentligvis vil gi muligheter for blant annet å utvikle gentester for sykdommer i fremtiden. OA argumenterte at dette er en stor utgift med liten praktisk nytte for hundeeiere i dag. 6 stemmer for fremlagt budsjettforslag, 12 mot. Styrets budsjettforslag avvist.
 25. Revidert budsjett framlagt fra styret: Gentesting 60.000 kr strykes, ekstra godtgjøring til styre/AR-medlemmer på 30.000 tas inn (klubbens driftsutgifter opp fra 100 til 130.000. Utgifter ca. 757.000 kr. Underskudd: ca. 29.000 kr. Ellers identisk. Enstemmig vedtatt.
 26. Valg: Ivar Bakken presenterte Valgkomiteens enstemmige innstilling ( i gult). OA foreslår Gunnar Gundersen som vara på plass der valgkomiteen foreslår Lone Gudim. 7 stemmer for forslaget fra OA. 10 stemmer for valgkomiteens innstilling.  Valgkomiteens forslag på styre er vedtatt.

Forslag på vararevisor, valgkomite  og vara valgkomite vedtatt enstemmig.

Dermed er årets representantskapsmøte over for i år. NVK-leder Anders Simensrud takket for tilliten og takket de tillitsvalgte for et godt møte, og ønsket vel hjem.

RS avsluttet kl. 15.07.