Stiftelsen av Norsk Vorstehhund Klub

Stiftelsen av Norsk Vorstehhund Klub

Historien om stiftelsen av NVK er hentet fra vår jubileumsbok.

Den 8. desember 1934 blev der av grosserer John Vendelboe, Pelsvarehandler Sverre Davidsen sendt ut cirkulære med invitasjon til:

Møte 13. Desember 1934 på Engebret Kafe, Oslo, for at drøfte spørsmålet om dannelsen av en vorstehhundklubb.

Følgende møtte:

John Vendelboe, Sverre Davidsen, AdvokatSkavlan og frue, F.Nielsen Moe, Øhrn, Wikant, Kristoffersen, Braathen, Køpke, Lange, Th. Vendelboe, Schweigaard-Eriksen, Føyn, Berg, Gundersen, Normann og Natrud. Dessuten har meldt sig som medlemmer: Frk. Moksnes, Amund Enger, Urmaker Martin Andersen, Halvor Holter, Ing. Jens Br. Hiorth, Solheim, Røhmen(Trondhjem), Høye (Hamar), Røer, Ingeniør Asbj. Aass og Ingeniør Amundur Frøisland, hvorefter man fandt at burde gaa til stiftelse av Norsk Vorstehhundklub.

Efter at et arbeidsprogram var diskutert, nedsattes en lovkomite for at skaffe klubben love.
Komiteen bestaar av: Grosserer John Vendelboe, Pelsvarehandler Sverre Davidsen, Advokat Ingar Skavlan.
Saasnart lovene foreligger bestemmes datum for den konstituerende generalforsamling og medlemmer indkalles skriftlig med en ukes varsel. Kontingenten blir sat til kr. 10.- pr. aar. Møtet hevet.

Oslo 13. Desember 1934
John Vendelboe Sverre Davidsen                                Ingar Skavlan Reidar W Køpke

Konstituering

Den konstituerende generalforsamling avholtes paa Engebret Cafe mandag 28. januar 1935 kl. 7.
Til behandling forelaa:
1. godkjendelse av lover for klubben.
2. Valg av formand, 4 styrermedlemmer, 2 dupleanter og 2 revisorer.
3. Veiledning med hensyn til vorstehernes bygning med fremvisning av en hund ved grosserer John Vendelboe. 4. eventuelt foredrag. Medlemmer og andre interesserte blir indkalt skriftlig med mindst 1 ukes varsel.

Følgende møtte: John Vendelboe, Skavlan og frue, Davidsen, Eide, Holter, Wold, Schewgaard-Eriksen, Natrud, Kolb. Aas, Urmaker Andersen, Lange, Gaden-Nielsen, Føyn, Øhrn, Køpke, Berg, Knut Røsjø, Brede Røsjø, Kristoffersen, Frøken Moksnes, Th. Vendelboe, Røer, Nummedal, Enger og Borgelund. Inkaldt var Kaptein Sissner.
Lovkomiteens forslag fremlas. Forslaget blir godkjent med følgende endringer:

§ 2. 2.det sættes «hunder» i stedet for «hanhunder»

§3. Der utgaar sidste sætning, begynende med: «heller ikke kan optas»

§9.I sidste pasus insættes ordene: «efter varsel» Som ny § vedtages: «I tilfælde klubbens opløsning tilfalder klubbens midler Norsk Kennelklub, at anvendes fortrinsvis til fremme av de i §2 nævnte formaal».

Derefter foretages valg:
Til formand blev valgt:
Grosserer John Vendelboe (med 19 stemmer)
Pelsvarehandler Davidsen hadde 5 stemmer.

Til styremedlemmer valgtes:
Pelsvarehandler Sverre Davidsen med 24 stemmer.
Fabrikeier Edv. Røhmen, Trondhjem med 22 stemmer, Advokat Ingar Skavlan med 21 stemmer, Avdelingsschef Reidar W Køpke med 20 stemmer.
Føyn hadde 7 stemmer og Gaden-Nielsen 2 st.

Til supleander valgtes:
Ingeniør Amund Enger med 21 stemmer, Lensmandsbetjent Aasbjørn Solheim med 15 stemmer.
Føyn hadde 10 stemmer.

Til revisorer valgtes med akklamation:
Bogholder T.Braathen og Bogholder Einar Røer.
Der innløp til generalforsamlingen et telegram fra G. Wedel-Jarlsberg, Soon, paalydende:

«Til lykke med starten. patient Wedel-Jarlsberg», og der blev besluttet at sende ham et takketelegram.
Derefter var der nogen diskution, hvorefter grosserer John Vendelboe fremviste hvordan en vorsteher bør se ut.
Der blev forklart herom med fremvisning av en korthaar og 2 strihaarde vorstehere. Vendelboes saklige maate at bedømme hundene paa, da han fremviste disse tres fordeler og mangler, blev av medlemmene modtat med begestring.

Foredrag blev det intet av, da der desværre var umulig at faa en passende foredragsholder. Generalforsamlingen hævet.

Noen hadde derefter en texa (gjennomgåelse) hvori ca. 20 medlemmer deltok. Det selskabelige samvær fortsatte derefter paa en hyggelig maate til over midnattimen. Køpke overtok indkassering av kontingenten for 1935 for de av medlemmerne der ønsket at betale den straks.

Oslo 28. januar 1935
John Vendelboe                   Sverre Davidsen              Amund Enger              Ingar Skavlan            Reidar Køpke

 

Dette er en av mange flotte artikler om Norsk Vorstehhund Klubb sin historie. Langt mer finner du i 75 års jubileumsboka som alle medlemmene av klubben fikk tilsendt i 2014. Har du ikke boka og ønsker den, kontakt vår sekretær og bestill den.