Valg av styremedlemmer til NVKs hovedstyre

Årets valgkomité ber med dette om forslag på kandidater til nytt styre som skal velges ved representantskapsmøtet i 2017.

NVK logoVi har også lagt ved utklipp av våre lover som omhandler valg og tidsfrist slik at de enkelte lett kan orientere seg. Vi fikk inn flere forslag til styremedlem fra distriktene i fjor, noe vi i valgkomiteen verdsetter.

Vi henstiller distriktsrepresentanter og medlemmer om å engasjere seg i valget.

Det sittende styret, valgkomite og revisor er sammensatt slik:

Funksjon og tid Navn Valgt første gang
Leder 1 år Anders Simensrud 2016 som leder på valg
Nestleder 1 år Øystein Eriksen 2010 som styremedlem på valg
Leder avlsråd 2 år Kai-Rune Johannessen 2010 som koordinator av avlsråd på valg
Styremedlem 2 år Marius Kjønsberg 2014 som varamedlem på valg
Styremedlem 2 år Geir Henning Strøm 2016 som styremedlem Ikke på valg
Styremedlem 2 år Harriet Wiggen 2009 som styremedlem Ikke på valg
Styremedlem 2 år Signe Karin Hotvedt 2015 som varamedlem Ikke på valg
Varamedlem 1 år Anne Grete Langeland 2016 som varamedlem på valg
Revisor 2 år Morten Sørensen 2016 som revisor Ikke på valg
Vararevisor 1 år Bjørn Stang på valg
Leder valgkomite 3 år Pål Andersen 2007 som leder NVK på valg
Valgkomite 3 år Ola Øye 2014 som nestleder NVK Ikke på valg
Valgkomite 3 år Tore Kallekleiv 2014 som leder NVK Ikke på valg
Varavalgkomite 1 år Jorunn Hesselberg på valg

 

Sittende styre, andre tillitsvalgte og varamedlemmer som er på valg, er forespurt om de tar gjenvalg.

Følgende stiller til gjenvalg: Anders Simensrud, Marius Kjønsberg, Anne Grete Langeland.

Jorunn Hesselberg og Øystein Eriksen kan gå inn i valgkomite.

Kai-Rune Johannessen, Bjørn Stang og Pål Andersen tar ikke gjenvalg.

NVK har et arbeidende styre med definerte arbeidsoppgaver fordelt på alle medlemmer. Arbeidsoppgavene er definert i NVKs lover og vedtekter. Leder, nestleder og leder av avlsråd velges direkte av NVK RS, øvrige valgte medlemmer av styret konstitueres ved første styremøte etter RS.

Vi ber DR-styrene og medlemmer som fremmer forslag på kandidater, om å avklare med disse om de er villige til å stille. Det er ønskelig at det oversendes enkel CV for foreslåtte kandidater.

Forslag skal være postet til valgkomiteen innen 17. desember 2016.

Vi ber om at forslag sendes elektronisk til valgkomiteen.

Valgkomiteen i NVK:

Dette sier lovene

§ 3-3 Innkalling

– Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.

§ 3-4 Representantskapets (RS) og Årsmøtets oppgaver

Representantskapsmøte

Oppgaver er:

i) velge:

– leder for 1 år.

– nestleder for 1 år

– avlsrådsleder for 2 år

– 4 hovedstyremedlemmer for 2 år

– 1 varamedlem for 1 år

– revisor for 2 år og vararevisor for 1 år

– valgkomite består av leder, 2 medlemmer og vararepresentanter for 1 år. Medlemmene velges for 3 år av gangen slik at kun en er på valg samtidig. Leder er den som er på valg.

Ved valg av hovedstyremedlemmer skal det ved stemmelikhet foretas omvalg.

Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i NVK.

– Personer som soner dom eller er under tiltale for dyremishandling etter "Lov om dyrevelferd" kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i NVK.

Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under RS, også ved valg

– Oppretter RS ved lovendring nye organer/tillitsverv eller det ikke foreligger kandidater til ledige tillitsverv, kan RS i samme møte velge tillitspersoner til nyopprettede eller ledige verv uten at forslag på kandidater har vært fremmet på fastsatt måte.

Kap. 5 RS og Årsmøtevalgte verv/komiteer

§ 5-1 Valgkomité

Valgkomiteen består av leder, 2 medlemmer og 1 vararepresentant. Medlemmene velges for 3 år av gangen slik at kun en er på valg. Leder er den som er på valg. Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes på RS og distriktenes årsmøter.

Nvk logo

Pål Andersen

leder valgkomiteen