Har du lyst til å bli taksør?

Har du lyst til å bli taksør?

Hvert år midt i august går hundrevis av frivillige hundeførere med fuglehunder i nøye anviste områder, med nesa i kart, GPS og skjemaer, for å telle rype og skogsfugl.

Registreringen skjer etter metoden etter «Distance sampling» eller avstands-metoden. Linjetakseringen danner i mange områder grunnlaget for jaktforvaltningen, og er også viktig for å se utviklingen i rypebestandene. Takseringen er også et viktig grunnlag for forskning på hvordan hønsefugler generelt, men kanskje særlig lirype, responderer på klimaendringer og andre endringer i naturmiljøet.

Dataene som legges inn i Hønsefuglportalen, blir grunnlag for grunneiere, fjell/jaktstyrer og Statsskog når jakta skal planlegges. Dersom resultatet av tellingene er stusselig, kan det bli restriksjoner på jakta, og noen ganger stenges også terreng for jakt, slik det skjedde mange steder i fjor.

Kurs

Mange steder i landet er det holdt takseringskurs i løpet av våren og forsommeren.  Norges Jeger og Fiskeforbund står som arrangør av de fleste takseringskurs.

På et slikt kurs lærer man hvordan linjetaksering foregår. Kurset gir deg praktisk opplæring i hva du skal gjøre når du skal ut og taksere med din hund.

Sjekk ditt lokale lag av NJFF for kurs. En oversikt over instruktører finner du her:  http://honsefugl.nina.no/Innsyn/Home/Kurs

Krav til taksører

Kvaliteten på takseringsresultatene er avhengig av godt og nøyaktig takseringsarbeid.

Taksørene må kunne skille li- og fjellrype og de må kunne alders- og kjønnsbestemme ryper som letter på kortere eller lengre avstand. Skal de taksere i skog, må de kunne arts- og kjønnsbestemme skogsfugl.

De bør dessuten ha god kjennskap til bruk av kart og kompass og bruk av GPS.

Slik skjer taksering

Et takseringslag består av to personer; linjefører og hundefører, og én eller flere hunder. I normalt fjellterreng kan et takseringslag klare opp til 8 – 10 km taksering per dag.

Er terrenget kupert, bratt eller med mye tung myr, bør lengden reduseres. Av praktiske grunner er det ønskelig å avslutte så nært utgangspunktet som mulig. Det er derfor en god løsning å legge linjer på maksimalt 4-5 km, slik at de enkelte takseringslag kan gå fram og tilbake langs to parallelle linjer.

Normalt brukes kun en hund løs av gangen. Søksintensiteten langs linja, spesielt i nærområdet til takseringslinja må være jevn og uten store luker. Hundefører må ikke holde for høyt tempo og således presse hunden til å legge igjen områder som ikke er avsøkt.

Det brukes kompass og/eller GPS for å følge linja. Erfaringene med GPS kombinert med kompass, er så gode at alle bør benytte GPS. Presisjonen i takseringen er avhengig av korrekt observasjon av antall fugler som letter, og at avstanden vinkelrett fra linja til der fuglene var, blir nøyaktig angitt.

Reglene for takseringa setter grenser; man har dispensasjon fra båndtvangsbestemmelsene langs takseringslinjene, men ikke en generell dispensasjon for hele terrenget.

Krav til hund

Viktig å vite er at taksering IKKE er en treningsmulighet for deg dersom du har en udressert eller ung hund. Unge hunder, som ikke respekterer sitt-kommandoen når rype eller skogsfugl flyr, har lite å gjøre i fjellet tidlig i august.

En god rypetakseringshund avsøker et område på opptil 150 – 200 meter ut til hver side for linja og lar seg kontrollere. Det er spesielt viktig at området på og i nærheten av linja avsøkes godt og at den samarbeider med føreren og mestrer normale forhold. I sum er kvaliteten på våre beregninger avhengig av kvaliteten på hund, taksører og takseringsarbeidet. Uerfarne unghunder skal ikke brukes til taksering.

Taksering skjer etter dispensasjon i den ordinære båndtvangstida og en absolutt betingelse bør være at hundene som brukes må være testet, og godkjent som sauereine. Hunden er vårt redskap for å finne fugl og må derfor på forhånd ha vist at den har denne egenskapen og at nødvendig dressur er på plass. Det takseres i en periode der vi må regne med å finne små, til dels sårbare kyllinger. Av hensyn til rypene må derfor hunden kunne stoppes i enhver situasjon, og vi må derfor kun bruke erfarne, godt dresserte hunder.

Les mer om taksering i Hønsefuglportalen