Årsmøte i Buskerud 7. desember

Årsmøte i Buskerud 7. desember

logo-nvk-buskerudInnkalling til årsmøte 2016 i NVK Buskerud 7. desember. Stedet er Lier.

Tid og sted: Onsdag 7. desember kl 18.00 på Røde Kors-huset i Ringeriksveien 292, 3408 Tranby.

Kart HER.

Enkel servering.

Hvem kan møte på årsmøtet: Alle NVK-medlemmer over 15 år i vårt distrikt har møterett, stemmerett og er valgbare på årsmøtet. (Klubbens lover presiserer at: Personer som soner dom eller er under tiltale for dyremishandling etter Lov om dyrevelferd kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.)

Det kan stemmes ved personlig fremmøte eller ved maks én fullmakt.

I henhold til NVKs lover skal årsmøtedato bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel. Det er gjort i henhold til reglene allerede i desember 2015 i terminlisten (se i venstremenyen) på klubbens nettsider.

Detaljert innkalling med dagsorden, årsberetning, regnskap med revisors beretning, budsjett, handlingsplan (terminliste), valg, samt innkomne forslag, blir bekjentgjort her på nettsiden to uker før årsmøtet.

Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes leder i NVK Buskerud, Arild Walter Hansen, på epost: nvk.buskerud@gmail.com  innen 14.11.2016.

Valg

Dette er styret i NVK Buskerud i 2016:

Leder: Arild W Hansen – på valg
Nestleder: Terje Holmberg – på valg
Kasserer: Thomas Svane Jacobsen  – ikke på valg, valgt for 2 år i 2015
Sekretær: Signe Karin Hotvedt – ikke på valg, valgt for 2 år i 2015
Styremedlem: Toril Weum Ekjord – på valg
Styremedlem: Henrik Syvertsen – på valg
Varamedlem: Hilde Juelsen – på valg

Revisor: Wenche Dyreng – ikke på valg, valgt for 2 år i 2015
Revisor vara: Karl Moe – på valg

Valgkomitéen består av Christoffer Pedersen, Anders Simensrud og Wenche Due Hansen.

Her kan du laste ned papirer til årsmøtet:

Distriktsstyrets oppgave er å lede distriktet mellom årsmøtene, avholde årsmøte, drive distriktet i samsvar med NVKs formål, gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet. Styret skal aktivt orientere medlemmene om saker til representantskapsmøtet i NVK (dette skjer på medlemsmøte i januar hvert år), tildele medlemmer hedersbevisninger som distriktet har (tildeling av hederstegn kan gjøres på distriktets arrangementer i henhold til kriterier fastsatt av distriktet), samt søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber.

Disse plassene er på valg i år: Leder, nestleder (begge velges for 1 år), to styremedlemmer, varamedlem og vararevisor, samt ett nytt medlem til valgkomiteen.

Forslag på kandidater sendes Valgkomiteen ved Anders Simensrud anders.simensrud@jbv.no. snarest.

Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer. I tilfelle av stemmelikhet stemmes det over forslaget en gang til. Ved fortsatt stemmelikhet forkastes forslaget.

Ved valg av distriktsstyremedlemmer skal det ved stemmelikhet foretas omvalg.

Årsmøtets oppgaver

 1. Godkjenne/nekte stemmerett for medlemmer, fullmakter, innkallingen og dagsordenen.
 2. Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.
 3. Behandle årsberetning
 4. Godkjenne regnskap med revisors beretning
 5. Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden. Benkeforslag er ikke tillatt, bare endringsforslag til rettidig fremmede forslag.
 6. Godkjenne budsjett
 7. Velge:
 • – leder for 1 år
 • – 2-5 styremedlemmer for 2 år
 • – varamedlemmer for 1 år
 • – revisor for 2 år og vararevisor for 1 år
 • – 1 medlem av valgkomiteen for 3 år og vararepresentant for 1 år

Velkommen!