Saker til Fuglehundtinget

Saker til Fuglehundtinget

NVK har fremmet tre forslag til endringer i prøvereglene, som skal opp på årets Fuglehundting.

På Fuglehundtinget 2018, som arrangeres i Bodø i 25.-27. mai, har Norsk Vorstehhund klubb levert tre forslag til regelendringer.

 1. Innføre GPS under jaktprøver i ulveterreng
 2. Innskjerping av reglene for apportbevis
 3. Gjeninnføre apport på skogsfuglprøver for alle premiegrader

Fra NVK deltar leder Anders Simensrud (sitter også i FKFs lavlandskomite) og nesteleder Marius Kjønsberg (nestleder Raseutvalget i FKF).

Dette er NVKs begrunnelse for forslagene:

Innføring av bruk av GPS på skogfuglprøver innenfor ulvesonen 

NVK viser til sitt forslag til Fuglehundtinget 2015 om å innføre en prøveordning som gir deltakere på skogsfuglprøver i ulveutsatte områder adgang til å benytte GPS på sine hunder under avprøvingen. Det foreslås å innføre en slik ordning med implementering i prøvereglene gjeldende f.o.m. 2019. Ulvesonen er uendret siden 2015, men ulvebestanden har økt betydelig innenfor sonen etter ynglinger hvert år. Revirene blir stadig flere, og ulven viser stadig mindre skyhet for folk og hunder. Det er flere tilfeller av hunder som er blitt drept eller ille tilredt inne på gårdsplasser også i nærheten av tett befolkede områder. NVK mener at hvis GPS brukes i henhold til et slikt regelverk blir ikke GPS å betrakte som et teknisk hjelpemiddel under avprøvingen. Et jaktdekken i kevlar-stoff som er tilpasset innsetting av Garmin på ryggen, finnes.

Forslag til vedtak:
FKF innfører mulighet for å kunne benytte GPS på skogsfuglprøver der faren for ulveangrep er særlig stor. Regelverk for bruk av GPS skal gjennomføres etter følgende regelverk:
1. Bruk av GPS er en frivillig ordning. Hundeieren/fører bestemmer selv om GPS skal brukes under avprøving.
2. Hundefører må selv medbringe det utstyr som behøves. Peileren settes på lydløs og er under dommerens kontroll, og skal ikke benyttes hverken av dommer eller hundefører i forbindelse med avprøvingen. Dommer er ansvarlig for at ordningen ikke misbrukes.
3. Hundedelen (halsbåndet) skal anbringes på hundens rygg i en egen lomme på jaktdekkenet. Ref.: forbud i prøvereglene mot bruk av halsbånd under avprøving.
4. Ønsker fører å peile sin hund i løpet av slippet, avsluttes dagens avprøving med dette som begrunnelse. Hunden tildeles 0 AK.
5. NKKs representant på prøven skal omtale evt. bruk av GPS i sin rapport. Eventuelt misbruk, eller forsøk på misbruk, skal påtales og bør føre til utestengelse for de involverte.

Kommentar FKF: Dette forslaget ble ettersendt og få av klubbene har svart. Imidlertid var deltakerne på årets dommerkonferanse klart imot å innføre bruk av GPS i ulvesonen.

Innskjerping av reglene for apportbevis, blant annet med offentliggjort tidspunkt for apportbevisprøve

Endring av reglement for apportbevis/ apportbevisprøve
4.3. APPORTBEVIS/APPORTBEVISPRØVE.
Apportbevis kan oppnås på følgende måter:
– Godkjent apport på prøve for stående fuglehunder der det av premiegraden eller kritikken fremgår at hunden har utført godkjent apport.
– Oppnår minst 7 poeng i søkapporten på apportprøve eller fullkombinert prøve i AK/UK.
– Bestått apportbevisprøve etter gjeldende retningslinjer.
4.3.1. Apportbevisprøve. Kan arrangeres i forbindelse med annen ordinær fuglehundprøve eller som særskilt prøve. Apportbevisprøven skal bekjentgjøres offentlig minimum en uke i forkant. Øvelsens gjennomføring er beskrevet i pkt.4.2.2. Søkapport, hvor det første apportobjektet er gjeldende for apportbeviset.
Endring av praktiseringsregel:
– Apport skal legges ut på 30 – 50 meter (ikke 25-40 som i dag)

Gjeninnføre krav om apport på skogsfuglprøver for alle premiegrader

Gjeninnføring av apport på samme måte som VK for alle premiegrader på skog (forslag fra NVK. Lignende forslag fra Bodø og Salten, Namdal og Rogaland FK). Argumentet er: For å bli tildelt premie kreves at hunden minst én gang under prøven, viser apport i forbindelse med en jaktbar situasjon. «eller at fører fremlegger apportbevis.» strykes. Alternativet med å fremlegge apportbevis strykes fra regleverket.
Motivasjon: Historisk har skogsfuglprøvene vært den prøveformen som lengst levde opp til å være mest lik praktisk jakt, ikke minst fordi felling var vanlig. Da krav til apport for premiering på skog ble innført, var det argumentet som beskrev likheten mellom skogsfuglprøve med felling og uten felling, som fikk tilslutning. På skogsfuglprøve med felling skal felt fugl apporteres, på prøver uten felling var det den gang ikke krav om apport av utlagt fugl. For å minske forskjellen mellom prøver med og uten felling, ble det fremmet forslag om krav til apport for all premiering på skog. Det fikk flertall på FKFs representasjonsmøte. Da krav til apport i VK ble innført fra 1988, var argumentet: vi som jakter med hund tar vare på skadeskutt vilt. I høringsrunden ar forslaget fått støtte av 89 prosent.

I alt fremmes 71 forslag. Andre forslag:

 • Godkjenne frosset apportobjekt(foreslått av NESK og VEFK). Begrunnelse fra NESK: Det er i dagens regelverk tillatt med tørket apportobjekt. For å redusere bruk og kast av fugl ytterligere, anbefaler NESK at det også bør være tillatt med frossen fugl. Spesielt på vinterstid vil en frossen fugl kunne gjenbrukes flere ganger. og er på mange måter likere en fersk fugl enn et tørket apportobjekt.
  Begrunnelse fra VEFK: Da man kan bruke dette gjennom enormt lang tid, ved å oppbevare det i avispapir og legges tilbake i fryser. Dette vil minske forbruket av fugl betraktelig
 • Endre kravene til apport (Vestlandets FK): Apport i VK bør fjernes mot at inngangsbiletten blir strengere med apportbevis/prøve.
  Dette fordi apporten tar uforholdsmessig lang tid i forhold til hundenes slipptid og mulighet for å konkurrere om fugl, den gjennomføres forskjellig fra dommer til dommer og det er sjelden dommere bruker kvaliteten på apporten i rangeringen i vesentlig grad. Videre har den ingen kynologisk interesse. Forbruket av fugl til formålet er også betydelig. De fugler som brukes er ofte tørket til det ugjenkjennelige og har ingenting med et ferskt, felt vilt å gjøre. Da kan dokumentasjonen av en hunds apportegenskaper bedre gjennomføres under en skikkelig gjennomført apportprøve.
 • Innføre krav om apport for alle premiegrader i AK (Rogaland FK)
 • Fjerne 1.AK skog som inngang til VK (HFK)
 • Innføre egen klasse for løpske tisper (Tromsø FHK)
 • Godkjenne 6mm startrevolver, og at deltaker skal holde dette selv (VFK)
 • Skjerpe krav til Apportbevis og fjerne krav til apport i VK (VFK)
 • Tydeliggjøre kravet til reis i alle klasser for 1. premie (HedOpp)
 • Innføre krav til sekundering i UK (Rogaland)
 • Fjerne tidskrav til 1. premie (HedOpp)
 • Åpne for skogsfuglprøver for unghunder (Tromsø)
 • Innføre eliteklasse på skog (HedOpp)
 • Innføre eliteklasse på kombinert (apport) (NWK)
 • Krav til Apportbevis = søksapportdelen i kombinertprøver (VFK)
 • NM bare for norskregistrerte hunder (TFK)
 • Kun 3 høgstatusløp for unghunder etter ND prinsipp (justere Forus og Arctic)
 • Hunder som ikke har 1.pr i UK eller AK kan bli prioritert ved venteliste. (VFK)
 • Nytt regelverk for NM lag (foreslått av NESK, NPK, NVK, NWK) blant annet om følger av regelbrudd.
 • I tillegg er det fremmet en rekke forslag til justering av tekst, klargjøringer og forenklinger i prøvereglementet. Se alle forslag i tabellsform  her: Regelverksendringer oversikt Fuglehundtingtinget 2018

Her er det samlede forslaget til regelendringer, med begrunnelse og høringsresultat, som evt skal inn i Dommerhåndboka 2019.