Innkalling til årsmøte i NVK Buskerud 2015

Tid og sted: Onsdag 2. desember kl 18.00.

Sted: Røde Kors-huset i Ringeriksveien 292, 3408 Tranby. Kart HER.

Enkel servering.

Hvem kan møte på årsmøtet: Alle NVK-medlemmer over 15 år i vårt distrikt har møterett, stemmerett og er valgbare på årsmøtet. (Klubbens lover presiserer at: Personer som soner dom eller er under tiltale for dyremishandling etter Lov om dyrevelferd kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.)

Det kan stemmes ved personlig fremmøte eller ved maks én fullmakt.

I henhold til NVKs lover skal årsmøtedato bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel. Det er gjort i henhold til reglene allerede i desember 2014 i terminlisten på klubbens nettsider.

Detaljert innkalling med dagsorden, årsberetning, regnskap med revisors beretning, budsjett, handlingsplan (terminliste), valg, samt innkomne forslag, blir bekjentgjort her to uker før årsmøtet.

Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes leder i NVK Buskerud, Arild Walter Hansen, på epost: nvk.buskerud@gmail.com  innen 9.11.2015.

Valg

Dette er styret i NVK Buskerud i 2015:

Leder: Arild W Hansen – på valg
Nestleder: Terje Holmberg – på valg
Kasserer: på valg
Sekretær: Signe Karin Hotvedt – på valg
Styremedlem/fungerende kasserer: Christoffer Pedersen – på valg
Styremedlem: Toril Weum Ekjord – ikke på valg
Varamedlem: På valg

Revisor: Wenche Dyreng – på valg
Revisor vara: Karl Moe – ikke på valg

Valgkomitéen består av Anders Simensrud, Wenche Due Hansen og Belinda Aasberg.

Her kan du laste ned papirer til årsmøtet:

Distriktsstyrets oppgave er å lede distriktet mellom årsmøtene, avholde årsmøte, drive distriktet i samsvar med NVKs formål, gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet. Styret skal aktivt orientere medlemmene om saker til representantskapsmøtet i NVK (dette skjer på medlemsmøte i jnauar hvert år), tildele medlemmer hedersbevisninger som distriktet har (tildeling av hederstegn kan gjøres på distriktets arrangementer i henhold til kriterier fastsatt av distriktet), samt søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber.

Disse plassene er på valg i år: Leder, nestleder, sekretær, kasserer, styremedlem, varamedlem og revisor, samt ett nytt medlem til valgkomiteen.

Revisor: Wenche Dyreng – på valg
Revisor vara: Karl Moe – ikke på valg

Valgkomitéen består i 2015 av Anders Simensrud, Wenche Due Hansen og Belinda Aasberg.

Forslag på kandidater sendes Valgkomiteen ved Anders Simensrud anders.simensrud@jbv.no. snarest.

Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer. I tilfelle av stemmelikhet stemmes det over forslaget en gang til. Ved fortsatt stemmelikhet forkastes forslaget.

Ved valg av distriktsstyremedlemmer skal det ved stemmelikhet foretas omvalg.

Årsmøtets oppgaver

 1. Godkjenne/nekte stemmerett for medlemmer, fullmakter, innkallingen og dagsordenen.
 2. Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.
 3. Behandle årsberetning
 4. Godkjenne regnskap med revisors beretning
 5. Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden. Benkeforslag er ikke tillatt, bare endringsforslag til rettidig fremmede forslag.
 6. Godkjenne budsjett
 7. Velge:
 • – leder for 1 år
 • – 2-5 styremedlemmer for 2 år
 • – varamedlemmer for 1 år
 • – revisor for 2 år og vararevisor for 1 år
 • – 1 medlem av valgkomiteen for 3 år og vararepresentant for 1 år

Velkommen!