Arild gjenvalgt til Buskerud-leder

Arild gjenvalgt til Buskerud-leder

Hele styret i NVK Buskerud ble gjenvalgt på klubbens årsmøte. Det tyder på at styret jobber godt sammen og at medlemmene er fornøyd. Den eneste endringen er at vi har fått en ny vara, Monica Rognheim.

Referat årsmøte NVK Buskerud

Årsmøte 06.12.2017 på Røde Kors huset, Ringeriksvn. 292, Lier.

DK Arild W. Hansen ønsket 18 stk. velkommen til årsmøtet.
1: Signe Karin Hotvedt ble valgt til ordstyrer.
2: Innkallingen og dagsorden 2017 ble godkjent med merknader.
3: Arild W. Hansen ble valgt som referent.
4: Terje Holmberg og Kyrre Gullhaugen ble valgt til å undertegne protokollen, samt til tellekorps.
5: Av de fremmøtte 18, har 17 stemmerett.
6: Signe Karin Hotvedt orienterte om årsberetningen, og den ble godkjent uten merknader.
7: Regnskapet, og regnskapssystemet ble også i år grundig forklart av kasserer Thomas Svane Jacobsen. Det ble spørsmål om poster i regnskapet, og Thomas viste til hvordan man kan lese alle poster i regnskapet. Regnskapet ble godkjent
uten merknader. Revisor orienterte årsmøtet om at det fremlagte regnskapet var ryddig, oversiktelig og gav et riktig inntrykk av klubbens finansielle stilling. Revisor hadde ellers ingen merknader og anbefalte årsmøtet om å godkjenne det fremlagte regnskapet.
8: Innkommende saker. Ingen saker har kommet inn.
9: Budsjett for 2017. Det er budsjettert med et underskudd for 2018 pga. investeringer. Det er bl.a. satt av kr. 25.000 til innkjøp av skaphenger. Thomas endrer posten Leie av anlegg til kr. 30.000. Resultatet endrer seg ikke av dette. Det ble diskusjoner rundt postene på NVK-hytta, men postene ble uforandret. Budsjettet ble opplest og vedtatt.
10: Terminliste / aktivitetsplan 2018. Arild Walter Hansen leste opp utkast til terminliste / aktivitetsplan som ble godkjent med følgende merknader: Medlemsmøtene m/ saker til DK og avlsplan forsøkes slått sammen siste uke i
januar eller 1. uke i februar 2018. Apportprøve på landssamlingen i pinsen er uteglemt fra aktivitetsplanen. Vi arrangerer 1 dressurkveld m/ duer på Knivebakken. Vi arrangerer 1 kveld med fuglehundtrening på Sando. Utstillingskurs på Ringerike etter modell fra 2016. Leirdueskyting – Wenche Dyreng og Hilde Børdalen sjekker muligheter på Ringerike.
Styret vurderer om det skal tilbys dressurkurs. Styret vurderer om vi skal arrangere julebord.
11: Valg. Det nye styret består av følgende:
Leder: Arild W Hansen – leder velges for 1 år av gangen. Gjenvalgt.
Nestleder: Henrik Syvertsen. Ikke på valg.
Kasserer: Thomas Svane Jacobsen. Gjenvalgt 2 år.
Styremedlem: Signe Karin Hotvedt. Gjenvalgt 2 år.
Styremedlem: Toril Weum Ekjord. Ikke på valg.
Styremedlem: Frode Laugerud. Ikke på valg.
Styremedlem / vara: NY – Monica Rognheim, 1 år. Tar over etter Linn Gareid som var valgkomiteens innstilling som sekretær. Da vi ikke har anledning i henhold til vedtektene til å øke med et ekstra styremedlem, takket Linn nei til å fortsette som vararepresentant.
Kommentar: Styret konstituerer seg selv, og arbeidsoppgaver fordeles på første styremøte i 2018.
Revisor: Wenche Dyreng. Gjenvalgt 2 år.
Revisor, vara: Karl K. Moe. Ikke på valg.
Valgkomité: Anders Simensrud – Gjenvalgt 3 år.
Valgkomité. Christoffer Pedersen, 1 år igjen.
Valgkomité: Terje Holmberg, 2 år igjen.

Referent: Arild W. Hansen

Alle dokumentene ligger her: Årsmøter Buskerud

Foredrag

Etter årsmøtet fortsatt møtet som medlemsmøte med et meget interessant foredrag av Ellen Marie Imshaug og Øystein Dahl.

Samt kaffe, kaker og sosialt samvær.