FH 05/2017 – Nytt fra avlsrådet

FH 05/2017 – Nytt fra avlsrådet

Alt avlsarbeid er langsiktig arbeid. En forutsetning for å lykkes med avlsarbeidet er å ha en plan – en avlsplan. De store organisasjonene som driver med avl profesjonelt, for eksempel Geno (storfe) og Norsvin har i stor grad lyktes i å drive alven fremover i den retning de ønsker. De setter seg mål for hvor de vil med avlen og de finner de beste verktøyene for hvordan de skal nå målene. De lykkes fordi de har laget en avlsplan og de følger den.

I NVK har vi også laget en avlsplan, gjeldende avlsplan gjelder fra 2010 – 2019. Den er i 2014/ 2015 komplettert med gjeldende versjon av RAS for hver av rasene våre (Rasespesifikk AvlsStrategi). Informasjon om RAS fra Norsk Kennelklub:

RAS skal bidra til tydelige definisjoner av målene raseklubbene har for rasen og være et verktøy for å sikre sunn hundeavl også i fremtiden. Målsetninger og beskrivelse av hvordan målene skal nås er en viktig del av RAS. Vi håper og tror at dette kan bli et levende dokument som oppdrettere vil bruke aktivt i avlsarbeidet. 

RAS er altså en avlsplan etter NKK sin mal. I arbeidet med RAS for våre raser, ble store deler av avlsplanen brukt som grunnlag for å utarbeide RAS.

Alle dokumentene ligger på nettsiden vår. Avlsplanen og RAS beskriver de egenskapene vi synes er viktige for våre raser og vil være de styrende elementene i klubbens avlsarbeid i tida framover.

Klubben og vorsteh-eiere som planlegger avl på sin hund, har et felles ansvar for å bevare og videreutvikle hundene våre til friske og allsidige jakthunder. Det er viktig å huske at det er den enkelte oppdretter som gjennom sine valg er ansvarlig. Avlsrådet er et rådgivende organ.

Fremgangen vi får for hver enkelt egenskap blir påvirket av blant annet arvegraden til den enkelte egenskap. For å få fremdrift og forbedring er vi nødt til å avle på dyr som er over gjennomsnittet, dette er rimelig logisk! Så vet vi også at innen avl er det ikke nødvendigvis slik at 2+2=4!  Så dette er ikke enkelt selv om det er logisk.

I avlsplan 2010-2016 har vi valgt å ha fokus på flere egenskaper samtidig. En slik strategi vil sannsynligvis føre til at vi får en noe mindre fremgang for enkeltegenskaper enn vi kunne fått ved vektlegging på kun en eller to egenskaper.  I gjeldende avlsplan ble det valgt å fokusere på følgende jaktegenskaper; Viltfinnerevne, jaktlyst, reviering/samarbeid og djervhet/reis. Egenskapene ble vektlagt ulikt mellom rasene.

Eksempel: Vektlegging for egenskapen «jaktlyst»:

KV: 35 %     –      SV: 50 %    –    LV: 30%

Resultat: Utvikling av egenskapen målt i karakter for jaktlyst på prøver for den perioden gjeldende avlsplan har virket:

Gjennomsnitt jaktlyst 2010                     Gjennomsnitt jaktlyst 2016

KV       4,03                                             4,10

SV       4,02                                             4,20

LV       3,50                                              3,60

Hvis vi ser på tallene i et lenger perspektiv, ser vi at gjennomsnittlig jaktlyst varierer en del fra år til år. Det er derfor mer hensiktsmessig å se på egenskapen over perioder på flere år. Hvis vi ser på utviklingen for en 5 årsperiode, for eksempel fra 1994-1998 og sammenligner med de siste 5 år, får vi følgende resultat:

Gjennomsnitt jaktlyst 1994-1998                Gjennomsnitt jaktlyst 2012 – 2016

KV   3,88                                                      KV   4,12

SV   3,98                                                      SV   4,10

LV   3,10                                                      LV   3,50

På bakgrunn av dette må vi kunne konkludere med at vi lykkes over tid.

Klubben setter nå i gang et arbeid med å lage ny/revidere avlsplan/RAS.  Det er viktig at arbeidet med avlsplan/RAS forankres i medlemsmassen og at alle får anledning til å bidra og være med å bestemme hvilke egenskaper som skal vektlegges i det videre avlsarbeidet.

Det legges derfor opp til at arbeidet med ny avlsplan/RAS startes ute i distriktene høsten 2017. Vi foreslår at distriktene samler sine medlemmer til møter der ny avlsplan står på agendaen og slik sikre at alle som ønsker kan være med å bidra i dette viktige arbeidet.  Distriktene vil bli bedt om å melde tilbake til Avlsrådet som vil presentere en oversikt over arbeidet og hvor langt vi har kommet på neste års DK/RS. Vi vil da ta stilling til om ny avlsplan skal innarbeides i RAS slik at alle avlsmål og planer foreligger i ett og samme dokument. Planen er deretter å arbeide videre med å sammenstille innspill fra distriktene og sy sammen den nye avlsplanen. Den nye avlsplanen vil så eventuelt bli innarbeidet i RAS. Endelig resultat av arbeidet med ny avlsplan/RAS vil sannsynligvis kunne legges frem på årsmøtet i 2019. Klubben trenger ny avlsplan fra 2019 og dette faller sammen med revidering av RAS som skal gjøres hvert 5 år, så slik sett ligger det til rette for å samle disse dokumentene.

Vi oppfordrer derfor alle som mener mye om veien videre for rasene våre til å stille opp på møtene i distriktene der dette vil bli tatt opp – det er nå dere har sjansen til å påvirke videreutvikling av rasene våre!

Gemytt er en viktig egenskap hos hundene våre.

I dagens avlsplan står det beskrevet:

«Mål for egenskapen adferd/piping»:

Vi ønsker hunder med en rolig og trygg adferd overfor hunder og mennesker.

For alle våre raser skal vi legge vekt på piping, spesielt i jaktprøve- og lignende situasjoner. Vi ønsker en betydelig nedgang i antall hunder med denne adferden spesielt på kort- og strihår.

Avlsrådet får sporadisk meldinger om dårlig gemytt og piping/ bråk i prøvesammenheng. En del av disse «meldingene» er lite dokumenterbare rykter. Vi ønsker oss at flere dommere, oppdrettere og eiere selv melder fra om slike forhold. Pr i dag får vi svært få slike meldinger som er pålitelige, dvs godt nok underbygget og dokumentert, og det er derfor vanskelig å få oversikt over omfanget av uønsket gemytt.

Nå står imidlertid høsten snart for døren og det bidrar vel til et godt gemytt både hos hund og eier.

Trude Lien

leder  NVK Avlsråd