Analyse av egenskapene reis og presisjon

Avlsforsker Jørgen Ødegård har laget en arvbarhetsanalyse for reis og presisjon, basert på jaktprøvedata.

Jørgen Ødegård
Jørgen Ødegård

Analysen er gjort av avlsforsker Jørgen Ødegård etter initiativ fra Dommerutvalget, og godkjent av Raseutvalget i FKF, basert på jaktprøvedata som brukes i forbindelse med indeksberegningene.

Egenskapene reis og presisjon er kun observert på hunder som finner fugl. Opptil 5 karakterer er gitt per prøve. I analysen blir gjennomsnittlig karakter per prøve brukt. Hver enkelt prøve ble behandlet som en egen registrering.

Totalt ble 30 223 individuelle prøver analysert (alle raser). Alle registrerte hunder og deres stamtavle ble inkludert så langt tilbake som praktisk mulig. Totalt inkluderte analysen 158 083 hunder (representert i stamtavle og/eller med egne data).

Arvegrader for reis og presisjon

Reis og presisjon ble analysert i en statistisk modell der følgende effekter ble inkludert:

  • Rase
  • Kjønn (ulik effekt for ulike raser)
  • Prøvenummer
  • Prøvemåned
  • Alder til hunden ved hver enkelt prøve (1.-3. ordens regresjon)
  • Genetisk effekt av hunden
  • Ikke-genetisk effekt av hunden (permanent miljøeffekt)

Estimert arvegrad for presisjon var lav og ikke signifikant forskjellig fra 0 (0.1 ± 0.2 %), mens reis hadde en betydelig høyere arvegrad (7.2 ± 1.3 %). Det må bemerkes at dette er arvegrad for enkeltprøver (verdi av en enkelt observasjon på hunden). For hunder som har deltatt på flere prøver med fuglearbeid vil «effektiv» arvegrad (sett over alle observasjonene) være betydelig høyere. Se figur under.

Arvegraf presisjon og reis. Kilde: Jørgen Ødegård
Arvegraf presisjon og reis. Kilde: Jørgen Ødegård

Som en ser av plottet, vil presisjon ha lav effektiv arvegrad, selv ved et betydelig antall prøver (~2% ved 20 prøver), mens reis vil ha en effektiv arvegrad på 20% allerede ved 5 prøver og gå mot 30% ved store antall prøver. Det må her bemerkes at hunden kun får informasjon fra prøver der hunden har hatt minst ett fuglearbeid. Dette betyr at det faktiske antall prøver ofte må være høyere for å få denne effektive arvegraden.

Det ser altså ut som om det er lite informasjon i egenskapen presisjon som kan knyttes opp mot arv. Avl for økt presisjon slik det måles i dag forventes ikke å gi målbar effekt. For reis forventes det derimot at avl kan forbedre egenskapen. Hvorvidt hunden deltar på flere prøver vil gi betydelig uttelling i forhold til sikkerheten på indeksen som beregnes. Lav sikkerhet medfører at hunden havner tett på kullindeksen, mens høyere sikkerhet gjør at hunden står mer «på egne bein» (på godt og vondt). En effektiv arvegrad rundt 20% er et svært godt grunnlag for avl.

Genetiske korrelasjoner med andre egenskaper

I og med at presisjon var lite arvelig var det ikke mulig å regne noen sammenheng (korrelasjon) mellom presisjon og andre egenskaper. I stedet ble det beregnet genetisk korrelasjon mellom reis og egenskapene jaktlyst, viltfinnerevne (stander) og samarbeid. Tabellen under viser genetisk korrelasjon mellom Reis og andre jaktprøveegenskaper.

Egenskap Arvegrad per prøve Genetisk korrelasjon til Reis
Jaktlyst 21 ± 1 % 0.44 ± 0.07
Stander 2 ± 0 % 0.21 ± 0.10
Samarbeid 10 ± 1% 0.36 ± 0.08

Korrelasjonene er generelt moderat positive og signifikant større enn 0. Det betyr at hunder som er gode for Reis har en tendens til å prestere bra også på de andre egenskapene (særlig Jaktlyst og Samarbeid). Imidlertid er ikke sammenhengen veldig sterk, så dette er helt klart distinkte genetiske egenskaper. Registrering av Reis gir altså informasjon i tillegg til de andre egenskapene som registreres på jaktprøve.

Genetisk trend for Reis

Et interessant spørsmål er hvorvidt egenskapen Reis beveger seg i rett retning for rasene. I plottet under har jeg brukt Engelsk Setter som eksempel, der jeg har plottet avlsverdi for Reis for hunder født ulike år. Rasens opprinnelige nivå er her satt til 0. En verdi på f.eks. 0.05 betyr at rasen som helhet har økt med 0.05 poeng (på original dommerskala) fra sitt opprinnelige nivå.

Tabell for Reis engelsk setter. Kilde: Jørgen Ødegård.
Tabell for Reis engelsk setter. Kilde: Jørgen Ødegård.

Som en ser ligger samtlige verdier for hunder født etter år 2000 over 0, og med de høyeste verdiene mot slutten. Slik avlen drives i dag, beveger altså rasen seg allerede i retning høyere score for Reis. Noe av dette kan antakelig forklares av at oppdretterne allerede avler for høyere jaktlyst, viltfinnerevne og samarbeid, og dette gir en gunstig korrelert effekt også på Reis.