Avlsrådsmedlemmer på åremål

Med bakgrunn i den prosessen som har ført frem til dette byttet har styret vurdert organiseringen av avlsrådet. Det er NVKs lover paragraf 13 som regulerer organiseringen av avlsrådet. Denne sier: "Avlsrådet oppnevnes av styret og er styrets rådgivende faglige organ i spørsmål vedrørende avl på raser tilsluttet Norsk Vorstehhundklubb. Avlsrådet arbeider etter rammer fastsatt av styret. Avlsrådets oppgaver og ansvarsfordeling er beskrevet i egen instruks".

Styret har i lengre tid erfart at det er vanskelig å finne personer som både innehar den nødvendige kompetansen og som er villig til å sitte som rasekontakt. Dette har ført til at de som sitter som rasekontakter ikke får den avløsningen de ønsker når de ønsker den. Det blir da en fare for at de "trøtner" i stillingen og det er verken de eller klubbens medlemmer tjent med. Styret har derfor bestuttet at avlsrådets medlemmer for fremtiden skal oppnevnes på åremål. Lengden diskuteres med den enkelte, men det gis maks 3 år.

I praksis betyr dette at personen som tilbys plass i avlsrådet skal ta stilling til om hun/han ønsker å ta på seg oppgaven for en gitt periode. Etter at en periode er over vil styret og avlsrådsmedlemmet på ny kunne ta stilling til om det er grunnlag for å fornye åremålet. Dermed får både styret og personen mulighet til å vurdere om en forlengelse er det rette for både klubben og den aktuelle personen. Dette vil gi en forutsigbarhet og mulighet for kontinuitet som ikke finnes i dagens måte å organisere dette på.

Publisert av Marie Wien, 16.12.2012