Tsjekkisk vorsteh – høring

Tsjekkisk vorsteh – høring

Hovedstyret vil høre DIN mening om det som kan bli NVKs 4. rase.

I tråd med vedtak på RS 2023 har hovedstyret arbeidet videre med å legge til rette for at tsjekkisk vorsteher (TV) kan bli opptatt som ny rase i NVK.

Det vil blant annet innebære at NVK vil gå det kynologiske ansvaret for rasen i Norge.

Klubben har denne uken sendt utkast til rasebeskrivelse osv til distriktene ned ønske om tilbakemeldinger. Tilbakemeldingene må sendes via ditt distrikt.

Etter planen skal saken opp til avgjørelse på Distriktskonferansen og Representantskapsmøtet i februar.

Høring

Høringsnotat til distriktene som innspill til besluttningsgrunnlag og saksbehandling på DK/RS 2024.

På NVK DK/RS 2023 (sak 010/23) ble det behandlet et forslag fra hhv NVK Innlandet og NVK Østfold til årsmøtet om å innlemme rasen Tsjekkisk Vorstehhund (heretter TV) i NVK. Protokollens ordlyd er som følger:
«Sak 010/23: Forslag fremmet av distriktene lnnlandet og Østfold. Forslag om å innlemme Tsjekkisk Vorstehhund (Cesky Fousek) i Norsk Vorstehhundklubb.

Hovedstyrets innstilling : Hovedstyret støtter forslaget ved punkt 2. Hvis dette vedtas, blir dette et tiltak på handlingsplanen for 2023, og fremlegges for et endelig vedtak på RS 2024.

Det ble enstemmig vedtatt at hovedstyret i NVK frem til NVK RS 2024 skulle ha på sin handlingsplan å arbeide med et saksfremlegg som kan fremlegges for endelig vedtak på RS 2024.

Det er dette saksfremlegget som nå sendes på høring til distriktene.

Hovedstyret ønsker spesielt DKs tilbakemelding på følgende spørsmål/ problemstillinger:

Finner dere argumenter som tilsier at man ikke bør innlemme TV i NVK?

Hva kan være verdien for NVK ved å innlemme TV i vår klubb?

Hva vil Høyesteretts dom av 10. oktober 2023, HR-2023-1901-A, (sak nr. 23-004643SIV-HRET) (Se vedlegg)om sikring av forsvarlig hundeavl på rasehunder ha å si for TV sin fremtid videre dersom NVK velger å ikke ta det kynologiske ansvaret for rasen i Norge?

Høringssvar sendes til post@vorsteh.no innen 08. januar 2024.
Merk e-posten: Høring Tsjekkisk Vorstehund.

Last ned PDF:

Cesky Fousek rasestandard norsk 24.07.22docx

Høyesterettdom 10.oktober 2023

Høringsnotat til DK_

Innlemming av Tsjekkisk Vorstehhund i NVK